Uusimmat kuvat

Uusimmat kirjoitukset

Satunnainen kuva

Uutiset

Tässä on Lahden uusi valtuustosopimus

Lahden valtuustoryhmät ovat 10.5.2017 allekirjoittaneet valtuustosopimuksen, joka ohjaa tulevan vaalikauden toimintaa.  Sopimuksen allekirjoittajina ovat kaikki valtuuston puolueet, mutta ei sitoutumaton  Pro Lahti -ryhmä. Tässä valtuustosopimuksen teksti kokonaisuudessaan.

VALTUUSTOSOPIMUS 2017-2021

VALTUUSTOSOPIMUKSEN TARKOITUS

Tällä valtuustosopimuksella allekirjoittaneet Lahden kaupungin valtuustoryhmät sopivat yhteisistä menettelytavoista Lahden kaupungin poliittisessa johtamisessa ja ilmaisevat yhteisen tahtotilansa kaupungin kehittämisessä kaikkien kaupunkilaisten ja kaupungin tulevaisuuden parhaaksi valtuustokaudella 2017 – 2021. Valtuustosopimus muodostaa yhdessä Lahden kaupungin strategian kanssa kaupunginvaltuuston keskeisen johtamisen välineen. Kaupungin huhtikuussa 2016 hyväksytty strategia uudistetaan huhtikuuhun 2018 mennessä.

Allekirjoittaneet valtuustoryhmät asettavat tavoitteeksi kaikki ryhmät käsittävän valmistelun tässä valtuustosopimuksessa kuvatun toimintamallin pohjalta ja mahdollisimman suuren yksimielisyyden valtuustokauden keskeisimmissä asioissa. Ryhmät korostavat rohkeitten ja ennakkoluulottomien ratkaisujen tarvetta kaupungin palveluiden järjestämisessä ja kaupungin elinvoiman ylläpitämisessä ja kehittämisessä.

Allekirjoittaneet valtuustoryhmät sitoutuvat lisäksi siihen, etteivät ne julkaise tai levitä ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä lietsovia näkemyksiä mitään ihmisryhmää kohtaan. Lisäksi ryhmät lupaavat puuttua kaikenlaiseen rasistiseen käyttäytymiseen.

 

TOIMINNAN PERIAATTEET

Paikkajaon perusteet

Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielimien kokoonpanot noudattavat valtuuston vaalien jälkeisen kokoonpanon mukaista suhteellisuutta ryhmien välillä. Yksittäistapauksissa ryhmät voivat keskenään sopia tästä poikkeamisesta.

Suurin ryhmä saa valita ensimmäisenä haluamansa luottamushenkilöpaikan, toiseksi suurin toisena.

Teknisiä vaaliliittoja toimielinten nimeämisessä ei käytetä.

Ryhmien välistä laajaa yhteisymmärrystä edellytetään kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan henkilöistä.

Ryhmät päättävät, että tämän sopimuksen mukainen suhteellisuus toteutuu myös vaalikauden aikana mahdollisesti tapahtuvien puoluevaihdosten jälkeen.

 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Yhtenä kaupunkina toimiminen ja hallinnon virtaviivaistaminen

Sote-uudistuksen jälkeisen kunnan on toimittava todella yhtenä kaupunkina siten, että palveluiden rajapintoja madalletaan, hallintoa virtaviivaistetaan, päällekkäisyyksiä poistetaan ja toimintaa tehostetaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto seuraa ja ohjaa kehittämistä.

Kaupungin kaikessa päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan keskeisenä tavoitteena huomioon kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukio-opetusta kehitetään siten, että yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu laajasti.

Nuorisopalveluiden vaikuttavuutta lisääviin toimenpiteisiin panostetaan. Nuorten syrjäytymistä ehkäistään ja päihdetyötä kehitetään yhdessä Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän, kolmannen sektorin toimijoiden, sivistystoimen ja poliisin kanssa.

Kaupunki vahvistaa laaja-alaisesti vuorovaikutteisuutta, osallisuutta, kaupunkilaisten oma-aloitteisuutta ja lähidemokratiaa hyödyntäen aluejohtokunnan toiminnasta ja muusta vuorovaikutustoiminnasta saatuja kokemuksia.

Joukkoliikennettä kehitetään hyödyntäen ennakkoluulottomasti uusia älykkäitä ratkaisuja siten, että se palvelee tehokkaasti yhä suurempaa osaa lahtelaisista ja muodostaa yhdessä kevyen liikenteen kanssa toimivan vaihtoehdon yksityisautoilulle.

 

Kaupungin houkuttelevuuden ja elinvoiman kasvattaminen

Valtuusto panostaa investointeihin ja hankkeisiin, joiden kautta kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa kasvatetaan ja työllisyyttä parannetaan. Tavoitteena on olla Suomen yritysystävällisin kaupunki. Työllisyysohjelman päivitys sisältäen nuorisotakuuta koskevat toimenpiteet tehdään keväällä 2018 siten, että tulokset ovat seuraavan vuoden talousarviosuunnittelussa käytettävissä. Ohjelman tulee sisältää konkreettisia esityksiä työllisyyden parantumisesta laajasti ottaen. Ohjelman toteutumista seurataan vuosittain.  Tavoitteena on, että Lahden työllisyysaste paranee valtakunnallista keskiarvoa nopeammin, ja että tuloksiin päästään kaupungin oman elinkeinopolitiikan keinoin.

Eteläinen kehätie luo uudenlaista mahdollisuutta kehittää radanvarren aluetta. Kaupunki panostaa vahvasti edunvalvontaan. Kaupungin tavoite 1 % väestönkasvusta edellyttää kasvun edellytysten turvaamista ja mm. vetovoimatekijöiden kasvattamista. Kaupunkialueen kehittämisessä huomioidaan kuntien yhdistymisen tuoma ja arvokas monimuotoisuus kiinnittäen erityishuomiota radanvarren, Rakokiven ja koko Nastolan nauhataajaman kehitykseen yhdistymissopimuksen mukaisesti.  Kaupunkikeskustan elävöittämisen varmistamiseksi käytetään mittareita, joilla kaupunkikeskustan vetovoimaa voidaan mitata ja konkreettista kehitystä seurata.

Maakuntauudistuksessa Lahden kaupungin asemaa vahvana keskuskaupunkina vahvistetaan. Kaupungin yliopistostatusta sekä korkeakoulujen asemaa elinkeinotoiminnassa vahvistetaan ja tehdään aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa.

Omistajaohjausta kehitetään edelleen. Kaupungin tilaohjelmalla saavutetaan strateginen ote tilojen hallinnasta – tavoitteena terveet koulut ja päiväkodit.

Kaupunkikonsernin hankintamenettelyjä kehitetään siten, että paikallisen pienyrittäjyyden, yritysten innovaatiotoiminnan ja työllisyyden tarpeet sekä ympäristö- ja ilmastonäkökohdat otetaan systemaattisesti huomioon.

 

TALOUDELLISET TAVOITTEET

Talouden tasapaino ja velkaantumisen hillitseminen

Valtuusto sitoutuu talouden tasapainottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin valtuustokauden aikana. Yhdistymissopimuksessa mainittuihin talouden tavoitteisiin sitoudutaan. Kaupungille tehdään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä talouden tasapainottamisohjelma ja konkreettinen palveluverkko-, vetovoima - ja kehittämisinvestoinnit kattava investointiohjelma vuosille 2018 – 2022. Kaupungin tulosta parannetaan tasaisesti siten, että tulos vuonna 2022 riittää kattamaan nettoinvestoinnit. Maan hallituksen linjausten mukaisesti kiinteistöveron korotusta tarkastellaan yhtenä talouden tasapainottamisen keinona. Mahdollisista veromuutoksista pyritään sopimaan kaupunginhallituksessa ja valtuustoryhmien kesken mahdollisimman yksimielisesti.

POLIITTISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

Poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamista jatketaan valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan johdolla. Työssä otetaan huomioon maakuntahallinnon mahdollisen käynnistymisen tuomat tarpeet ja pidemmän aikavälin tavoitteet poliittisen johtamisen vahvistamiseksi.

VALTUUSTOSOPIMUKSEN ARVIOINTI

Sopimuksen toteutumista arvioidaan vuosittain valtuuston seminaarin yhteydessä valtuustoryhmien puheenjohtajien kokouksen ohjaaman valmistelun pohjalta.

SOPIMUKSESTA IRTAANTUMINEN

Tästä sopimuksesta voi erota ilmoittamalla kirjallisesti kullekin sopimuksen allekirjoittaneelle.

Mikäli valtuustosopimusta ei ole allekirjoitettu toukokuun 10. päivään 2017 mennessä, raukeaa myös paikkajakosopimus.

Lahdessa 10.5.2017

Lahden Sos.Dem. valtuustoryhmä

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lahden Vihreiden valtuustoryhmä        

Lahden Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Lahden Keskustan valtuustoryhmä       

Lahden Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Lahden Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

__________________________________________

Grahn-Laasonen Sanni 28.11.2016 kello 16.45:

Hei ja tervehdys ministeriöstä,

opetus- ja kulttuuriministerin avustajana lähetän Teille erikseen tiedon siitä, että ministeri Sanni Grahn-Laasonen on hyväksynyt liikuntapaikkarakentamisen rahoitussuunnitelman vuosille 2017-2020.    

Rahoitussuunnitelmassa on varattu Kivimaan uimahallin peruskorjaukseen 800 000 € vuodelle 2017. Lisätietoja löydätte osoitteesta: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapaikat/?lang=fi                     

Rauhallista joulun aikaa!        

Ystävällisin terveisin,
Janika Takatalo
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen eduskunta-avustaja

+358 50 574 1700

janika.takatalo@eduskunta.fi

00102 Eduskunta/ FI-00102 Parliament of Finland

________________________________________ 

Maritta Vuorinen jatkaa
Lahden Kokoomuksen johdossa

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö valitsi 22.11.
pitämässään vuosikokouksessa Maritta Vuorisen
yksimielisesti jatkokaudelle kunnallisjärjestön puheenjohtajana.

Hallituksen muut jäsenet:

Arja Rantala, Jari Pöyhönen (uusi)
Raimo Salovuori, Riitta Simola
Matti Kataja, Seppo Säämänen
Kai Joufs
Minna Kyllinen, Merja Vahter
Merike Mauring (uusi),
Petri Honkanen, Marko Varjonen
Teresa Rautapää. 
Etelä-Lahden Kokoomus
ilmoittaa jäsenensä myöhemmin.

_____________________________________

 

Lahdessa 19.11.2016 kokoontunut Hämeen
Kokoomuksen piirikokous valitsi piirin puheenjohtajaksi
edelleen Juha Rostedtin.  Valinta oli yksimielinen.
vpj. Lähteenkorva Jaana, Forssa
vpj. Puotila  Matti, Hattula
taloudenhoitaja Rantala Arja, Lahti
Muut jäsenet:
Kankaanpää Jenna, Hämeenlinna
Merivirta Jan, Riihimäki
Lehkonen Helena, Hämeenlinna
Aalto Juha, Orimattila
Kyllinen Minna, Lahti
Lankinen Suvi, Janakkala
Salminen Janne, Hollola
Fågel Jarkko, Hartola

Tule mukaan vaikuttamaan!

Kokoomuksen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteuttamiseksi kokoomuslaiset ympäri Suomen tekevät yhteensä 100 000 kyselyä, jossa suomalaisilta kysytään, kuinka omasta kunnasta saadaan hyvä.

8.9.2016 avautuneilla vaalisivuilla www.kaikillehyvä.fi kuka tahansa voi käydä kertomassa, miten hyvä kunta tehdään.

Kokoomus kysyy kuntalaisilta hyvän kunnan tunnusmerkkejä myös kaduilla, hiekkalaatikoilla, harrastuksissa, parkkipaikoilla, ravintoloissa, työpaikoilla, kauppojen edustalla ja kaikkialla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Kokoomuslaisen ”kuntafeissarin” tunnistaa vaaleansinisestä huomioliivistä.

”Viisaus ei asu vain päättäjien päässä vaan kaikille hyvä kotikunta tehdään yhdessä. Kokoomus on aina kuunnellut, mutta nyt myös haluamme kuuntelun lisäksi viedä kuulemamme asiat konkreettisesti eteenpäin. Haastamme siis kaikki suomalaiset tekemään meidän kanssa yhdessä vaaliohjelmaa”, kuvailee ohjelmapäällikkö Anna Munsterhjelm uutta tapaa tehdä politiikkaa.

Kyselyjen tuloksista Kokoomus kerää tavoitteensa ensi kevään kuntavaaleihin.

PUOLUEKOKOUS LAPPEENRANTA 10-12.6.2016

Kansallinen Kokoomus rp:n puoluekokous on valinnut puolueen puheenjohtajaksi sisäministeri Petteri Orpon. Orpo voitti toisella kierroksella vastassa olleen valtiovarainministeri Alexander Stubbin äänimäärällä 441,4-361.

Ensimmäisen kierroksen äänet jakautuivat Lepomäki 122,4, Orpo 396,8 ja Stubb 294,4.

Kansallinen Kokoomus rp:n puoluevaltuuston puheenjohtajaksi on valittu Mari-Leena Talvitie. Talvitie toimi puoluevaltuuston puheenjohtajan myös edeltävän kaksivuotiskauden.

Kansallinen Kokoomus rp:n varapuheenjohtajiksi on valittu Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen ja Janne Sankelo. Sankelo on toiminut puolueen varapuheenjohtajana jo kahtena edelliskautena ja Grahn-Laasonen edelliskauden. Häkkäselle kausi on ensimmäinen.

 

Tiedote 17.12.2015

Uuden Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä on pahoillaan siitä, että Seppo Hakala ja Sari Niinistö ovat valinneet jättää Kokoomuksen valtuustoryhmän. Selkeästi on huomattavissa, että mm. kuntaliitoksen kautta tapahtuneet muutokset ryhmän sisällä ovat vaatineet veronsa myös Kokoomuksen ryhmässä. Erityisesti tuntuu olevan niin, että 102 valtuutetun kesken jaettujen lautakuntapaikkojen lopputulos kaikkine kompromisseineen, joissa luonnollisesti huomioitiin kaikki uudet valtuutetut ja heidän mahdollinen sijoittaminen lautakuntiin, on aiheuttanut valitettavaa mielipahaa osassa ryhmien jäseniä. Toisille asia on selkeästi ollut vaikeammin hyväksyttävissä kuin toisille. Kaikille valtuutetuille tarjottiin mahdollisuuksia lautakunnissa, osa valitsi olla ottamatta niitä vastaan syystä tai toisesta.

Uuden Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä järjestäytyi viime viikolla uudelleen ja valitsi keskuudestaan uuden puheenjohtajiston ja neuvottelijat. Valinnat tehtiin yksimielisesti. Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi palaa Milla Bruneau, varapuheenjohtajiksi valittiin Marko Varjonen ja Francis McCarron, sihteeriksi valittiin Merja Vahter. Neuvottelijoiksi edellisten lisäksi valittiin Juha Rostedt, Jari Salonen ja kunnallisjärjestön uusi puheenjohtaja Maritta Vuorinen.

”En tunnista kaikkea kritiikkiä mitä ryhmäämme kohtaan on osoitettu, mutta toki meidän on nyt uuden johdon kanssa tarkkaan mietittävä, miten ryhmämme käsittelee tätä eroamisista tulkittavaa palautetta. Sekä Sari Niinistö että Seppo Hakala ottivat esille asioita, joihin on syytä suhtautua vakavuudella. Ryhmän jättäneet kokevat, että ryhmässä ei ole arvostettu osaamista ja uutteraa työtä. Voin kertoa, että arvostamme suuresti kaikkien panosta. Valtaosan ajasta olemme kyenneet työskentelemään ryhmässä hyvin yhteen. Mielipiteitä riittää, ääntä korotetaan joskus, mutta meillä on ollut kykyä löytää yhteisymmärrys. Niin myös henkilövalintojen osalta, mikä joskus voi aiheuttaa pettymyksiä. Olen surullinen siitä, että ryhmän jättäneet eivät ole kokeneet muuta vaihtoehtoa kuin ryhmästä lähdön. Niinistö ja Hakala ovat olleet keskeisiä vaikuttajia Lahden kokoomuslaisten kuntapäättäjien keskuudessa. Toivon, että voimme palauttaa jatkossa vielä keskinäisen luottamuksen. En voi hyväksyä sellaista koulukiusaamista, jota Niinistö kuvaili eroilmoituksessaan. Meidän on jatkossa puututtava kaikkiin epäasiallisuuksiin ja opittava toimimaan asiallisesti. Teen itse kaiken voitavani, jotta toimintakulttuurimme jälleen tervehdytetään.

Uskon vahvasti uuden valtuustoryhmämme mahdollisuuksiin vaikuttaa yhteisiin asioihimme kaupunkilaisia ja toisiamme kuunnellen ja asioista avoimesti keskustellen silloinkin kun asiat tuntuvat vaikeilta – eritoten juuri silloin. Lahden Kokoomuksessa käännetään monella tapaa uusi lehti kun pitkään ansiokasta työtä puheenjohtajana tehnyt Reijo Mäki-Korvela siirtyy arvokkaaksi taustavaikuttajaksemme ja Maritta Vuorinen ottaa Lahden toiminnan vedettäväkseen. Itse koen, että koko poliittinen toimintakenttä niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti on selkeästi uusien, tarvittavien muutosten edessä niin toimintatavoiltaan, keskustelukulttuuriltaan kuin yhteistyömuodoiltaan. Tätä haluan edistää ja toivon myös kaikilta kokoomuslaisilta, muiden puolueiden jäseniltä, viranhaltijoilta, paikallisilta elinkeinoelämän toimijoilta, yrityksiltä ja muilta kumppaneilta sekä loppuviimeinen tärkeimpänä asiana tietenkin kaupunkilaisilta”, toteaa Milla Bruneau tuoreena, uudelleenvalittuna Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajana.

 Lisätiedot:

Milla Bruneau, valtuustoryhmän pj
0400-408 951

Maritta Vuorinen, kunnallisjärjestön pj
0500-574 702

Juha Rostedt, kaupunginhallituksen pj
040-510 9244

_____________________________________________

Valintoja vuodelle 2016:

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön syyskokous valitsi 25.11. pitämässään kokouksessa uudeksi puheenjohtajakseen Maritta Vuorisen. Hallituksen muut jäsenet: Arja Rantala, Francis McCarron, Raimo Salovuori, Riitta Simola (uusi), Matti Kataja, Seppo Säämänen (uusi), Kai Joufs, Minna Kyllinen (uusi), Merja Vahter, Markus Vierumäki, Petri Honkanen (uusi), Marko Varjonen (uusi) ja Teresa Rautapää (uusi). Etelä-Lahden Kokoomuksen edustajat nimetään 30.11.

Reijo Mäki-Korvela kutsuttiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi.  Lisäksi Keski-Lahden Kokoomus jakoi seuraavat ansiomerkit:
Kokoomuksen kultainen leijona: Ilkka Viljanen
Kokoomuksen valkoinen leijona: Tuija Hynninen ja Timo Peippo

_________________________________________

30.11.2015
Etelä-Lahden Kokoomuksen valinnat: Pj. Anu Järvinen-Soppi
Miika Laakso, Riitta Loukeinen, Susanna Norja (uusi), Jarmo Olkkola,
Erkki Ollila, Leo Pelkonen, Juha Rostedt ja Tapio Rytilä.

__________________________________

19.11.2015
Joutjärven Kokoomuksen puheenjohtajaksi valittiin 19.11. pidetyssä Kokouksessa uudelleen entinen hallitus, puheenjohtajana jatkaa siis Matti Kataja. Jäsenet ovat Hannu Flink, Pekka Häkkä, Ville Jäntti, Ulla Kärkkäinen, Pentti Löfgren, Pentti E Rantanen, Terho Ryhänen, Seppo Säämänen ja Juha Toivonen.

Naistoimikuntaan valittiin Kirsti Kataja, Raija Koskinen, Tarja Kumpulainen, Ulla Kärkkäinen, Mirja Peltonen ja Riitta Toivonen.

_________________________________________

17.11.2015
Lahden Kokoomusnaisten puheenjohtajaksi valittiin 17.11. pidetyssä syyskokouksessa Minna Kyllinen.  Hallituksen muut jäsenet ovat Sirkka-Liisa Kaukanen (vpj.), Pirjo Savolainen (siht.), Liisa Juvonen (taloudenhoitaja), Merja Vahter, Kirsi Öster, Helena Salakka, Satu Matikainen, Birgitta Tarvainen ja Marketta Säkäjärvi.

________________________________________

16.11.2015
Lahden Kokoomus ja sen valtuustoryhmä kannattavat kuntalaisaloitteen mukaista uuden 50 metrin altaan sisältävän uimahallin rakentamista kaupunkiimme. Tavoitteenamme on myönteinen rahoitus- ja rakennuspäätös sille mahdollisimman pian. Toivomme, että muut puolueet ovat valmiit tukemaan tätä yhteistä hanketta kaikkien kaupunkilaisten ja ympäristökuntien asukkaiden iloksi ja terveydeksi.

Lahden Kokoomus katsoo, että uimahallin tuleva sijoituspaikka ei ole tärkeää tai itseisarvo. Olennaista on se, että uimahalli rakennetaan sinne, minne kaava sen parhaiten mahdollistaa ja missä sen kustannus-/hyötysuhde kaupunkilaisille on suurin. Kokoomuksen ryhmä tiedostaa hankkeen kustannuspaineet ja onkin halukas tekemään töitä parhaan mahdollisen tavan löytämiseksi hankkeen rahoituksen toteuttamiseksi. 

Lahden kaupungin strategian mukaan kaupunki hakee vahvaa kasvua kehittämällä alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä ja haluaa uudistaa myös ennakkoluulottomasti palveluverkkoa ja palveluiden tuotantotapoja, mm. näitä tavoitteita uimahallihanke ja siihen löytyvä sopiva rahoitusmalli vahvasti tukisi. Hallihankkeeseen investoimalla kaupunki edistäisi terveyden ja hyvinvoinnin palveluita kaikissa väestöryhmissä ja samalla se auttaisi terveydenhuollon kustannusten nousun jarruttamisessa. 

Uusi hallihanke tukee osuvasti myös Lahden ja Nastolan välisessä yhdistymissopimuksessa muotoiltua Uuden Lahden visiota. Sen mukaan Lahtea kehitetään edelleen liikunta- ja tapahtumakaupunkina, minkä avulla Lahti erottuu positiivisella tavalla metropolialueen muista kaupungeista.

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot:

Milla Bruneau
valtuustoryhmän puheenjohtaja

milla.bruneau@lh.lahti.fi

0400-408 951

________________________________________________

Hämeen Kokoomus ry:n syyspiirikokous valitsi 14.11. pitämässään kokouksessa puheenjohtajaksi edelleen Juha Rostedtin.  Muut piirihallituksen jäsenet:   Sanna-Maria Laine Padasjoelta, Markus Vierumäki Lahdesta, Jaana Lehtovirta Hollolasta, Marko Jormalainen Riihimäeltä, Marko Varjonen Nastolasta, Kaija-Leena Savijoki Hämeenlinnasta, Keijo Suomalainen Hämeenlinnasta ja Jarkko Fågel Hartolasta.

_________________________________________________

Kokoomuksen puoluevaltuuston ja
eduskuntaryhmän yhteiskokous päätti 27.5.2015,
että Kansallinen Kokoomus rp osallistuu hallitusvastuuseen.

29.5.2015 hallituksen ministereiksi valittiin Kokoomuksesta
Alexander Stubb, valtiovarainministeri
Sanni Grahn-Laasonen,  opetus- ja kulttuuriministeri
Petteri Orpo, sisäministeri
Lenita Toivakka, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri.

Eduskunnan puhemiehistöön valittiin Paula Risikko.

______________________________________________

ESS 18.5.2015:
Ilkka Viljanen jättää politiikan - eroaa
kaupunginhallituksen puheenjohtajan pallilta

Ilkka Viljanen kertoi päätöksestään tiistaina aamulla.
Päätökseen vaikutti eduskuntavaalitulos sekä myös
henkilökohtainen elämäntilanne.

Lahden kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen
luopuu politiikasta. Viljanen muuttaa Asikkalaan ja eroaa
Lahden kaupunginvaltuustosta. Kuudetta valtuustokautta
istuva kokoomuslainen Viljanen on toiminut kaupunginhallituksen
päätoimisena puheenjohtajana kaksi vuotta.

- Olen saanut kahden vuosikymmenen aikana kokea politiikan
ilot ja surut. Kun Lahden kaupunginhallituksen tehtävät siirtyvät
kiihtyvää vauhtia Lahti-Nastola-yhdistymishallitukselle, tämä on
hyvä aika vetäytyä ja antaa tilaa uusille päättäjille, toteaa Viljanen.

Viljasen mukaan päätökseen vaikutti eduskuntavaalitulos sekä myös
henkilökohtainen elämäntilanne.

Ilkka Viljanen on ollut Lahden kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1993.

_______________________________________

Lahden kaupunginvaltuustossa vahvistettiin
19.1.2015 puheenjohtajisto ja kaupungin-
hallitus seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.
Valtuuston 1. vpj. Juha Rosted ja 3. vpj. Hannu
Himanen.  Kaupunginhallituksen johdossa
jatkaa Ilkka Viljanen.  Uutena jäsenenä
kaupunginhallitukseen valittiin Milla Bruneau,
joka korvaa Jorma Ratian. Kaupunginhallituksessa
jatkavat Sari Niinistö ja Merja Vahter.

Milla Bruneau valittiin valtuustoryhmän
kokouksessa 8.1.2015 ryhmän puheenjohtajaksi,
1. vpj. Juha Rostedt ja 2. vpj. Francis McCarron.

______________________________________

Perusjärjestöjen syyskokousvalintoja:

Joutjärven Kokoomus 20.10.2014:
Pj. Matti Kataja
Leila Arvela
Hannu Flink
Pekka Häkkä
Ville Jäntti
Pentti Löfgren
Pentti E. Rantanen
Terho Ryhänen
Seppo Säämänen
Juha Toivonen

Salpausselän Kokoomus 6.11.2014:
Pj. Raimo Salovuori
Juha Hyytiänen
Leena Malkavaara
Jouko Mattila
Miikka Mäntynen (uusi)
Riitta Simola (uusi)
Jorma Ratia
Pentti Räsänen
Heidi Veräjäntausta
Jaakko Virkajärvi

Lahden Kokoomusnaiset 20.11.2014:
Pj. Merja Vahter
Emelie Loise (uusi)
Minna Kyllinen (uusi)
Merja Kukkola (uusi)
Pirjo Savolainen
Helena Salakka
Kirsi Öster
Sirkka-Liisa Kaukanen
Susanna Norja
Liisa Juvonen

Keski-Lahden Kokoomus 24.11.2014:
Pj. Arja Rantala
Francis McCarron
Päivi Lahtinen
Timo Peippo
Jari Pöyhönen
Janne Toikka (uusi)

Lahden Yrittäjäin Kokoomus
Pj. Kai Joufs
Pentti Heikkurinen
Juhani Hilkemaa
Heimo Rouvinen
Jarkko Jouhilahti

____________________________________

Seurakuntavaalit 9.11.2014.
Usko hyvä tekemiseen-kokoomuslaisten ja
sitoutumattomien listalta kirkkovaltuustoon
valittiin seuraavat henkilöt (äänimäärä
suluissa):

Niinistö Sari (146)
Vierumäki Matti (100)
Uronen Hanna (96)
Vahter Merja (92)
Viinanen Riitta (71)
Öster Kirsi (62)
Laine Heikki (61)
Uutela Kirsi (60)
Kotinurmi Heikki (58)
Taavila Marja-Leena (51)
Peippo Timo (34)

Varalla olevat henkilöt:
Mäkelä Reino (44)
Kaukanen Sirkka-Liisa (32)
Toikka Janne (29)
Iso-Kuortti Marketta (28)
Virkajärvi Marja (28)
Ahonen Jan (27)
Enlund Urho (23)
Oinonen Pekka (23)
Sorvali Leena (17)
Olkkola Jarmo (16)
Koskelainen Eija (15)
Ollila Erkki (11)
Manninen Teuvo (10)
Mattila Jouko (7)
Tanskanen Jorma (4)

Seurakuntaneuvostot:

Keski-Lahti:
Vierumäki Matti (118)
Viinanen Riitta (92)
Taavila Marja-Leena (61)
Iso-Kuortti Marketta (48)

Varahenkilöt:
Massingberd Kaija (45)
Ahonen Jan (36)
Enlund Urho (26)
Oinonen Pekka (25)
Sorvali Leena (22)
Koskelainen Eija (18)
Manninen Teuvo (9)

Salpausselkä:
Uronen Hanna (134)

Laune:
Kotinurmi Heikki (82)
Laine Heikki (59)

Varahenkilöt:
Uutela Kirsi (58)
Virkajärvi Marja (26)
Ollila Erkki (17)
Tanskanen Jorma (4)

Joutjärvi:
Toikka Janne (34)

Varahenkilöt:
Kaukanen Sirkka-Liisa (32)
Peippo Timo (27)

___________________________

Eduskuntavaalit 2015

Hämeen Kokoomus on asettanut kaikkiaan
14 ehdokasta eli täyden listan.

Päijät-Hämeen ehdokkaat:

sairaanhoitaja Kristiina Hämäläinen (36) Hollola

kansanedustaja, ylikonstaapeli Kalle Jokinen (52) Orimattila

VTM, yrittäjä Francis Mc Carron (35) Lahti

diakonissa, kouluttaja Sari Niinistö (44) Lahti

tradenomi, yrittäjä Tuomo Riihilahti (42) Asikkala

KTM Juuso Seppälä (23) Heinola

kauppias, kouluttaja Merja Vahter (60) Lahti

yrittäjä, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen (53) Lahti

Muut Hämeen vaalipiirin ehdokkaat ovat:

YTM, myyntisihteeri Titta Andersson-Bohrén (29) Riihimäki

VTM, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen (31) Forssa

KM, kansanedustaja Timo Heinonen (39) Loppi

varatuomari, apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo (57) 
Hämeenlinna

yrittäjä, asiantuntija Sari Rautio (45) Hämeenlinna

asianajaja, varatuomari Pekka Romo (62) Hämeenlinna

___________________________________

EU-vaalit 25.5.2014
Kokoomuksesta valituiksi tulivat:
Stubb Alexander (148101)
Pietikäinen Sirpa (49784)
Virkkunen Henna (43701)
Varalla:
Sarvamaa Petri (37741)

Muiden ehdokkaiden äänimäärät:

Andersson Jari (7348)
Häkkänen Antti (12401)
Kauma Pia (6782)
Kaunistola Mari (3588)
Korhola Eija-Riitta (27319)
Mäkinen Tapani (2247)
Nystén Carolina (1688)
Ojala Arto (2042)
Pöntinen Kai (4553)
Quach Thai (2278)
Rasi Marjatta (4355)
Salla Aura (13999)
Savolainen Jukka (2116)
Sounio-Ahtisaari  Lisa (3229)
Talvitie Mari-Leena (5794)
Virolainen Anne-Mari (11046)

_____________________________

EU-vaalit sunnuntaina 25.5.2014.
Ennakkoäänestys 14.-20.5.2014.
Ehdokasasettelu vahvistetaan 24.4.2014.

Ehdokkaat:

212 Andersson Jari, Keuruu
213 Häkkänen Antti, Mäntyharju
214 Kauma Pia, Espoo
215 Kaunistola Mari, Pori
216 Korhola-Eija-Riitta, Raasepori
217 Mäkinen Tapani, Vantaa
218 Nysten Carolina, Helsinki
219 Ojala Arto, Kemijärvi
220 Pietikäinen Sirpa, Hämeenlinna
221 Pöntinen Kai, Lapua
222 Quach Thai, Porvoo
223 Rasi Marjatta, Helsinki
224 Salla Aura, Helsinki
225 Sarvamaa Petri, Helsinki
226 Savolainen Jukka, Nilsiä
227 Sounio-Ahtisaari Lisa, Helsinki
228 Stubb Alexander, Espoo
229 Talvitie Mari-Leena, Oulu
230 Virkkunen Henna, Jyväskylä
231 Virolainen Anne-Mari, Lieto

Katso ehdokkaat www.kokoomus.fi/eurovaalit

__________________________________

16.12.2013
Kuntaliiton kultaisen merkin saajat Jouko
Skinnari, Matti Kataja ja Kari Salmi.  Onnittelut.

Suomen Kuntaliitto on myöntänyt
yrittäjä Juhani Hilkemaalle kultaisen
ansiomerkin hänen pitkäkestoisesta
toiminnasta kunnallisissa luottamus-
toimissa.  Merkki luovutettiin 7.10.
2013.   Onnittelut!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________

Hämeenmaan edustajiston vaali 2013

Kokoomuslistalta valituksi tulivat
Juhani Honkaniemi, Irmeli Lehikoinen ja Ritva
Koski.

______________________________________

Juha Rostedt jatkaa Kokoomuksen hallituksessa

9.2.2013 Helsingissä kokoontunut

 

Kokoomuksen
puoluevaltuusto valitsi Kokoomuksen Hämeen piirin
puheenjohtajan Juha Rostedtin jatkamaan Kokoomuksen
puoluehallituksessa. Rostedt valittiin myös puolue-
hallituksen työvaliokuntaan puolueen puheenjohtajiston
kanssa.

Hänen varahenkilökseen valittiin jatkamaan forssalainen
Marjo Kotioja-Partanen.

Juha Rostedt on kolmannen kauden Lahden kaupungin-
valtuuston jäsen ja toimii tällä valtuustokaudella
Lahden kaupunginvaltuuston
1. varapuheenjohtajana.

______________________________________________

Pentti E. Rantanen tarjosi kuohuvaa viimeisessä
valtuuston kokouksessaan 11.12.2012.

 

PERUSJÄRJESTÖJEN SYYSKOKOUSPÄÄTÖKSIÄ 2012:

Keski-Lahden syyskokous valitsi puheenjohtajakseen
edelleen Francis McCarronin.  Hallitukseen valittiin
Milla Bruneau (uusi), Osmo Hynninen, Olli-Pekka Laajoki,
Päivi Lahtinen, Ville Lahtinen (uusi), Timo Peippo, Einari
Pohjolainen, Jari Pöyhönen (uusi) ja Arja Rantala.

Salpausselän Kokoomus: puheenjohtajana jatkaa Raimo
Salovuori, hallitus: Jaakko Virkajärvi, Jouko Mattila,
Heidi Veräjäntausta (uusi), Leena Malkavaara (uusi), Ritva
Sarataho-Leppänen, Pentti Räsänen, Juha
Hyytiäinen, Jorma Ratia ja Jari Salonen.

Joutjärven Kokoomus: puheenjohtajana jatkaa Matti
Kataja, hallitus: Pentti E. Rantanen, Jarmo Järveläinen,
Leena Luhtanen, Leila Arvela, Pekka Häkkä, Pentti
Löfgren, Esko Passila, Seppo Säämänen ja Juha Toivonen.

Lahden Kokoomusnaiset: puheenjohtajana jatkaa Merja
Vahter, hallitus: Liisa Juvonen, Sirkka-Liisa Kaukanen (uusi),
Jaana Oksa, Johanna Pekkarinen (uusi), Jaana Pelkonen,
Susanna Norja (uusi), Helena Salakka, Pirjo Savolainen ja
Kirsi Öster.

Lahden Kokoomusnuoret: Markus Vierumäki, puheenjohtaja
(uusi), Janne Mattila, Eetu Sutinen (uusi), Sampsa Pentsinen
(uusi), Simon Ekpa (uusi) ja Joni Toropainen (uusi).

_______________________________________________

Hämeen Kokoomus ry:n syyspiirikokous valitsi 15.11.2012
pitämässään kokouksessa Juha Rostedtin jatkamaan
Hämeen Kokoomuksen puheenjohtajana vuonna 2013.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Marjo Kotioja-Partanen ja
Anni Puntila.

Piirihallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Timo Erkkilä,
Tuomo Riihilahti, Taina Noopila, Veikko Salomaa, Mirka Salomäki,
Esa Silvennoinen, Keijo Suomalainen ja Merja Vahter.

Taloudenhoitajaksi valittiin Jaana Lehtovirta.

___________________________

Kokoomuksen puoluekokous on valinnut
pj. Jyrki Kataisen joukkueeseen varapuheen-
johtajiksi Anne-Mari Virolaisen, Henna Virkkusen
ja Janne Sankelon.  Puoluevaltuuston puheen-
johtajaksi valittiin Laura Räty ja jäseneksi mm.
Merja Vahter Lahdesta.
________________________________________

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön
kevätkokouksen julkilausuma 24.4.2012:

LAHTELAINEN SENIORIKORTTI

Suomalaisten ja lahtelaisten ikääntyminen
on yksi EU-maiden nopeimmista ja asettaa
erityisiä haasteita palvelutuotannolle.
Lahtelaisten ikäihmisten (yli 65 v) määrä
vuonna 2011 oli 20 348. Yli 65-vuotiaiden
määrä kasvaa 22,4 % vuoteen 2016 mennessä,
jolloin lahtelaisista lasketaan ennusteen mukaan
ikäihmisiksi peräti 25 000.

Tulevaisuuden haaste on paljon apua tarvitsevien
vanhusten laadukkaan hoidon takaaminen ja
toisaalta hyväkuntoisten seniorien fyysisen ja
henkisen vireyden säilyttäminen. Lahdessa on
erinomaiset suunnitelmat hoivaa tarvitsevien
palveluista ja niitä on aktiivisesti toteutettu.
Hyväkuntoisten vireyden hoidosta vastaavat
pääasiassa kolmannen sektorin toimijat,
eläkeläisjärjestöt ja palveluyrittäjät.
Useissa kunnissa, esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla ja Jyväskylässä
on käytössä seniorikortti, joka oikeuttaa
vapaaseen pääsyyn kyseisissä kunnissa,
mm. uimahalliin, kuntosalille ja ohjattuun
kuntoiluun. Espoossa ja Kauniaisissa on
kerran viikossa jäähallissa senioritunti.

Tällaisen seniorikortin saaminen myös
lahtelaisten ikäihmisten käyttöön innostaisi
omaehtoiseen kuntoiluun ja omasta terveydestä
huolehtimiseen. Näin terveyspalvelujen käytön
kasvua voitaisiin hillitä. Korttia tulisi voida
käyttää myös teatteri- ja orkesteriesityksiin
esimerkiksi siten, että sillä saisi muutaman
euron lisäalennuksen nykyisistä yleisistä
eläkeläishinnoista. Seniorikortti voisi olla
maksullinen, mutta vuosihinnan tulee olla
edullinen. Kortin saamisen ikäraja voisi
olla 65 ja 70 vuoden väliltä.

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö esittää, e
ttä kaupunki ryhtyy aktiivisiin toimenpiteisiin
seniorikortin nopean käyttöönottamisen
mahdollistamiseksi.

___________________________________

SALPAUSSELÄN KOKOOMUKSEN
JULKILAUSUMA 8.3.2012

ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄMISEEN LUOTAVA LISÄÄ EDELLYTYKSIÄ

 Lahden ja ympäristökuntien yritystoiminta sekä elinkeinot tarvitsevat jatkuvasti uusia
edellytyksiä kehittyä. Rakennemuutokset vaikuttavat myös Lahteen, muun muassa
Hennalan varuskunnan lakkautuksen kautta. Lopettavat tai toimintaansa uudelleen
suuntaavat yritykset vapauttavat uusia resursseja työvoimamarkkinoille. Yhä
useammalla on osaamisedellytykset työllistää itsensä aloittamalla yritystoimintaa.
Muun muassa kasvava hyvinvointiala tarjoaa mahdollisuuksia ammatinharjoittamiseen
ja yritystoiminnan aloittamiseen. Vaikka suurimman pullonkaulan yritystoiminnan
aloittamiselle muodostaakin valtion byrokratia, voidaan kuntatason toimilla helpottaa
aloittavan yrittäjän kynnyksiä.

Salpausselän Kokoomus toivoo, että Lahden kaupunki omilla toimillaan, muun muassa
ohjauksillaan, koulutusta tarjoamalla ja infrastruktuurin kautta, parantaa yritys- ja
elinkeinotoiminnan aloittamista. Niin ikään maankäytön oikealla suunnittelulla ja
kaavoituksella on mahdollista olla houkuttava ympäristö yrityksille uutta toimintaa
suunnitellessa. Myös käytännön tukitoimille olemassa olevien yritysten sukupolven
vaihdoksissa ja toiminnan siirtämisessä uusille omistajille on tarvetta.

Lahdessa 8. maaliskuuta 2012

Salpausselän Kokoomus ry

Raimo Salovuori  Heidi Veräjäntausta

puheenjohtaja     sihteeri

raimo@salovuori.com hverajantausta@gmail.com

050-4867579

____________________________________

Juha Rostedt valittiin puolue-
hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa 22.2. Kokoomuksen
puoluehallituksen jäseneksi
v. 2012.  Hänet valittiin myös puolue-
hallituksen työvaliokuntaan.

Kunnallisjärjestön syyskokous valitsi
15.12.2011 pitämässään kokouksessa
puheenjohtajaksi edelleen Reijo
Mäki-
Korvelan. 
Hallituksen jäsenet ovat:
Raimo Kiljunen (Etelä-Lahden Kokoomus)
Matti Kataja (Joutjärven Kokoomus)
Francis McCarron ja Osmo Hynninen (Keski-
Lahden Kokoomus)
Merja Vahter ja Arja Nikkanen (Kokoomus-
naiset)
Teresa Pohjolainen ja Janne Mattila (Kokoomus-
nuoret)
Pentti Heikkurinen (Yrittäjäin Kokoomus)
Raimo Salovuori ja Jari Salonen (Salpaus-
selän Kokoomus)
Seppo Toivonen (Lahden Kansalliset Seniorit)

______________________________________

Tiedote 12.12.2011

Juha Rostedt jatkaa Lahden
Kokoomusryhmän johdossa

Lahden Kokoomuksen valtuustoryhmä
valitsi yksimielisesti järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajiston vuodelle 2012. Valtuustoryhmän
puheenjohtajana jatkaa Juha Rostedt.
Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan
Jari Salonen ja Arja Nikkanen.
Ryhmän sihteerinä toimii Merja Vahter.   

Lisätietoja:

Juha Rostedt
040-5109244

_________________________________

Merja Vahter jatkaa Kokoomusnaisten
johdossa
 

Lahden Kokoomusnaisten syyskokous valitsi
yksimielisesti Merja Vahterin jatkamaan
hallituksen puheenjohtajana. Pitkään yrittäjänä
toiminut, nykyisin mm. aikuiskouluttaja Vahter
on Lahden kaupunginvaltuutettu sekä kaupungin-
hallituksen jäsen. Hän toimii aktiivisesti myös
muissa Kokoomuksen luottamustehtävissä
alueellisella, piiri- sekä valtakunnallisella tasolla
puolueessa. 

Kokoomusnaisten hallitukseen valittiin
entiset Liisa Iso-Sipilä, Jaana Oksa,
Laura Ravantti, Heidi Ropponen, Pirjo
Savolainen ja Kirsi Öster sekä uusina
Niina Pautola-Mol, Jaana Pelkonen ja
Helena Salakka. Hallituksen varapuheenjohtaja,
sihteeri ja muut tarpeelliset virkailijat valitaan
järjestäytymiskokouksen yhteydessä.

 ___________________________________

Hallinto- ja kuntaministeri Virkkunen:
Lisää naisia kuntapolitiikan
ykköspaikoille

27.10.2011  |  Tiedote 122/2011

Yhteisistä asioista päättäminen tarvitsee
monipuolisen päättäjäjoukon kunnissa, Virkkunen
muistutti avatessaan Kuntaliiton Tasa-arvofoorumin
Turussa torstaina 27.10.

Selvitysten mukaan kiintiösäännös on turvannut
naisten ja miesten asemaa kunnallisessa
päätöksenteossa siten, että päätöksentekoon
osallistuu nyt tasapuolisesti naisia ja miehiä.
Nykyisin naisten osuus on 46 prosenttia kunnan-
hallituksissa ja 48 prosenttia lautakunnissa.

Kuntien ykköspaikoille, valtuustojen ja hallitusten
puheenjohtajiksi ja kunnanjohtajiksi Virkkunen
kaipaa kuitenkin lisää naisia.

Naisten osuus kunnanhallitusten puheenjohtajista
on runsaat parikymmentä prosenttia. Vuoden 2009
alussa toimikautensa aloittaneissa valtuustoissa
naisia puheenjohtajista oli 27 prosenttia.
Kunnanjohtajista naisten osuus on vain 15 prosenttia.

Puolueiden on tehtävä nykyistä määrätietoisemmin
töitä naisten kannustamiseksi politiikan ykköspaikoille.
Vuoden kuluttua järjestettävät kuntavaalit antavat
tähän erinomaisen mahdollisuuden, Virkkunen sanoi.

Hänen mukaansa asukkaiden osallistumisen ja
vaikuttamisen vahvistaminen on keskeinen osa
tulevaa kuntauudistusta. Kuntalain uudistamisen
yhteydessä pohditaan myös uudenlaisia osallistumisen
tapoja.

Kunnilla tulisi olla myös mahdollisuus delegoida
päätöksentekoa asuinalueille, erilaisille kaupunginosa-
lautakunnille tai ehkä jopa -valtuustoillekin, Virkkunen
sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Elina Laavi, p. 040 708 2121

__________________________________________

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön kevätkokous
pidettiin 28.4.2011 Pitopalvelu Amandessa.  Osallistujia
oli 21 henkilöä.  Kokouksessa esitettiin mm. julkilausuma:

Julkaisuvapaa 28.4.2011 klo 19.00

KESKUSTAA KEHITETTÄVÄ KAUPUNKILAISTEN
VIIHTYVYYDEN NÄKÖKULMASTA

Lisääntynyt vapaa-aika sekä kulutustottumusten
muutokset muokkaavat kaupunkilaisten tarpeita.
Lahden kaupungin tulee tehdä oma osuutensa ja
mahdollistaa kaupunkilaisten viihtyvyys kaupunkimme
toimivassa ja toiminnallisessa keskustassa. Keskustassa
on tuhansia työpaikkoja, joiden turvaaminen sekä
määrän nostaminen keskustan aluetta kehittävillä
ratkaisuilla on täysin mahdollista.

Lahden keskustan kehittämistä suuntaavia ratkaisuja
on tulossa päätöksentekoon ennen alkavaa kesää
sekä myös heti kesän jälkeen. Toriparkki, matkakeskus,
keskustan kehäratkaisu ja monet muut keskustan
kehityksen kannalta elintärkeät asiat muokkaavat
keskustaa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Nyt on
päättäjillä oltava näkemystä ja uskallusta tehdä
ratkaisuja, jotka ovat kiistattomasti investointeja
kaupunkimme veronmaksajien viihtyvyyteen sekä
Lahden vetovoimaan asuinpaikkana. Lahden
kaupungintaloa rakennettaessa sen aikakauden
päättäjät tekivät rohkean ratkaisun ja päättivät
rakentaa puolitoista kertaa kaupungin talousarvion
summan maksavan hallintorakennuksen.
Taloudellisessa mielessä näin isosta asiasta ei
keskusta-alueen kehittämisessä ole kysymys,
mutta vaikutukset ovat todennäköisesti sitäkin
suuremmat.

Lahden Kokoomus edellyttää, että kaupunkimme
keskustan kehittämisessä otetaan johtavaksi
ajatukseksi kaupunkilaisten viihtyvyyden lisääminen.
Keskustaan on saatava kaupunkilaisia kiinnostavia
kohteita sekä sellaisia palveluja, joita halutaan
keskustasta löytää. Tarjonta luo ja tuo kysyntää,
kuten upeaksi rakentunut satama-alueemme on
jo osoittanut. Keskustassa asioiminen on tehtävä
pysäköinnin ja asioinnin osalta mahdollisimman
vaivattomaksi ja helpoksi. Ympäristöasiat tulee
ottaa ratkaisuja tehtäessä  huomioon.

Elävä kaupunkikeskusta on menestyvän kaupungin
tunnusmerkki. Lahti on menestyvä kaupunki, joten
kehitetään yhdessä keskusta-aluetta Lahden
vetovoiman lisäämiseksi.

________________________________________ 

PÄIJÄT-PARLAMENTIN 31.1.2011 JULKILAUSUMA
JULKAISUVAPAA 31.1.2011

LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE ON
RAKENNETTAVA MAHDOLLISIMMAN PIAN

Valtatie 12 Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan on osa Suomen tärkeintä päätieverkkoa, jolle on asetettu korkeat laatutaso- ja turvallisuustavoitteet. Sillä on myös tärkeä merkitys Lahden ja Hollolan seudullisen ja paikallisen liikenteen kannalta. Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien rakentamista on suunniteltu jo 1970-luvulta lähtien.

Ympäristöministeriö on vahvistanut maakuntakaavan päätöksellään maaliskuussa 2008.

Lahden eteläistä Kehätietä on noin 13 kilometrin pituinen ja sijoittuu Hollolan kunnan ja Lahden kaupungin alueille. Kehätien rakentamisella turvataan riittävä ja yhtenäinen palvelutaso Suomen tärkeimpään päätieverkkoon kuuluvalla valtatiellä 12 Lahden kaupunkiseudulla sekä poistetaan läpikulkevan liikenteen aiheuttamat haitat kaupunkiseudun asukkaiden elinympäristölle ja maankäytölle. Kehätien rakentaminen mahdollistaa maankäytön kehittämisen nykyisen valtatien ympäristössä. Lahtelaisille kaupunkilaisille on tärkeää, että kehätien myötä meluhaitat vähenevät ja pohjavesien pilaantumisriski pienenee.

Eteläisellä kehätiellä saadaan poistettua merkittävä liikenteen sujuvuusongelma
ja koko tie- ja katuverkon verkon palvelutaso paranee huomattavasti. Kehätien rakentaminen parantaa huomattavasti elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta sekä pitkämatkaisen liikenteen että paikallisen liikenteen osalta.

Kehätien rakentaminen siirtää pitkämatkaisen raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetukset pois asutuksen ja maankäytön sekä pohjavesialueiden tuntumasta, joka vähentää liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja ja -riskejä huomattavasti.

Kehätie siirtää liikennettä 11500–22000 autoa vuorokaudessa pois kaupunki- rakenteen sisällä olevalta tie- ja katuverkolta, joka parantaa liikenteen sujuvuutta monessa kohteessa. Liikennemäärä saadaan myös siirrettyä pois Lahden tärkeimpien vedenottamojen vaikutusalueelta. Kehätie tukee tavoitteellista Lahden seudun liikennejärjestelmää ja kaupunkirakennetta, joissa pyritään suosimaan kevyttä liikennettä ja ohjaamaan liikenne mahdollisimman tehokkaasti turvallisille pääväylille. Läpiajoliikenteen päästöt vähenevät sujuvaliikenteisellä kehätiellä verrattuna nykyiseen pysähdysherkkään kaupunkiliikenteeseen.

Kehätien rakentaminen säästää vuoden 2020 liikennemäärillä arvioituna vuosittain
20 henkilövahinkoa ja yhden liikennekuoleman.

Liikenteen siirtyessä kehätielle nykyiset este-, melu-, tärinä-, päästö- ja viihtyisyys- haitat vähenevät oleellisesti nykyisen tien varressa sekä muuallakin alueen tie- ja katuverkon läheisyydessä. Myös nykyiset paikalliset liikkumis- ja liikenneturvallisuus-ongelmat vähenevät, koska nykyinen tie jää rinnakkaistienä paikalliseen käyttöön.

____________________________________

KUUNTELEEKO KIRKKO - KOKOOMUSLAISTEN JA SITOUTUMATTOMIEN EHDOKASLISTA KIRKOLLISVAALEISSA 2010:

KESKI-LAHTI

Ahokas Harri
Ahtela Markku
Enlund Urho
Häggroth Liisa
Köhlin Esko
Manninen Teuvo
Massingberd Kaija
Mattila Jouko
Miestamo Leena
Mäkelä Tuula
Niinistö Sari
Norjava Matti
Nousiainen Pekka
Oksa Jaana
Ristkari Ilkka
Salovuori Raimo
Taavila Marja-Leena
Vahter Merja
Vierumäki Matti
Viinanen Riitta
Vuorijärvi Karoliina
Öster Kirsi

SALPAUSSELKÄ

Hilkemaa Juhani
Iso-Sipilä Liisa
Pietilä Seppo
Rytilä Tapio
Strengell Tauno
Uronen Hanna

LAUNE

Hyppönen Varpu
Kotinurmi Reino
Kulmala Hannu
Laine Heikki
Lintunen Kyösti
Musakka Pentti
Mäntynen Veli-Pekka
Olkkola Jarmo
Ollila Erkki
Ukkola Esa
Virkajärvi Marja

JOUTJÄRVI

Jalojärvi Jon
Jalojärvi Maria
Peippo Timo
__________________________________________________

Kokoomusnaiset ovat julkaisseet seurakuntavaaliteemansa

Papit ihmisten pariin. Papit ovat rakkauden ammattilaisia. Pappien ja seurakunnan  työntekijöiden tulee löytää tiensä sinne missä ihmisetkin ovat. Heille on paikka kauppakeskuksissa, kuppiloissa ja kirjastoissa, mutta myös Internetissä.   

Heikoimmista on pidettävä huolta. Diakoniatyössä asuu kirkon sydän. On tärkeää, että kirkko ei vain avaa ovia kaikille ihmisille, vaan myös etsii elämän varjopuolella eläviä, tukea tarvitsevia ihmisiä ja perheitä ja auttaa heitä.

Jumalanpalvelus tarvitsee uudistusta. Jumalanpalvelus tulisi järjestää yhä rohkeammin muuhunkin aikaan kuin sunnuntaiaamuisin. Myös jumalanpalvelusmusiikin tulisi olla vapaammin toimittavan papin valittavissa. 

Vapaaehtoisten roolia ja arvostusta tulee vahvistaa. Heille tulee antaa suurempi arvo ja kannustaa yhä useampaa seurakunnan jäsentä mukaan auttamaan lähimmäistä ja rakentamaan seurakuntayhteisöä.

Ketään ei saa syrjiä seurakunnassa. Kirkon tulee yksiselitteisesti toteuttaa tasa-arvoa ja työlainsäädäntöä. Naispappeja ei saa syrjiä missään tilanteessa. Sukupuoleen perustuvista työvuorojärjestelyistä tulee luopua kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Arkivihreys on myös kirkon asia. Sähköisten palvelujen kehittäminen, ympäristöystävällisyys ja lähiruoka tulee kuulua kirkon toimintaan. Myös kirkon ilmasto-ohjelma kaipaa suurempaa huomiota. Kirkon oma ympäristödiplomi on kannatettava tavoite jokaisessa seurakunnassa.

Kirkon ja seurakunnan on tunnettava kansainvälinen vastuu. Naisten kouluttaminen kehitysmaissa ja lisääntymisterveydestä huolehtiminen ovat avainasemassa parannettaessa naisten elämänlaatua ja itsemääräämisoikeutta. Nämä teot antavat toivoa tulevaisuuteen.

Jokaisella perheellä oltava paikka kirkossa. Kokoomusnaiset toivottavat kaikenlaiset perheet seurakuntayhteyteen. Kirkon vahvuus on välittäminen, joka ei rajaa ketään ulos. Meidän on kohdeltava toisiamme, kuten haluamme itseämme kohdeltavan.

Kirkko lasten ja nuorten arkeen. Seurakunnat järjestävät monipuolista toimintaa pyhäkoulusta rippileireihin. Tämä toiminta antaa hyviä eväitä elämään. Erityisen arvokasta ovat päihteettömät nuorten illat, mutta kirkon nuorisotyöntekijöiden tulisi löytää entistä rohkeammin tiensä myös kylille ja kaupungille nuorten joukkoon.

__________________________

Hämeen Kokoomus kannattaa ennakkoluulotonta suhtautumista kuntarakenneuudistuksiin

12.08.2010

Hämeen Kokoomuksen mielestä kuntarakenteeseen ja palvelujen järjestämistapaan on väistämättä tulossa muutoksia lähivuosina. Julkisten palveluiden ylläpitäminen edellyttää voimavarojen tarkoituksenmukaista ja tehokasta käyttöä ja toimintamallien jatkuvaa uudistamista. Myös kuntarakenneuudistuksiin on suhtauduttava ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin.

Nyt Päijät-Hämeessä käsittelyssä oleva ehdotus lähes koko työssäkäyntialueen ja maakunnan kokoisesta uudesta kunnasta olisi uudenlainen ja pitkäjänteinen ratkaisu palvelujen asiakaslähtöiseksi järjestämiseksi. Sen vaihtoehtona on entistä laajempi ja monipolvisempi kuntien välinen yhteistyö. Palvelutuotannon tehostamisen lisäksi kuntien voimavarojen yhdistämisen perusteena on alueen vetovoiman ja kasvun vahvistaminen ja tätä kautta hyvinvoinnin turvaaminen.

Hämeen alueella tapahtui merkittävä kuntien yhdistyminen vuoden 2009 alussa uuden Hämeenlinnan muodostuessa, vaikka koko työssäkäyntialueen kattavaa kuntaa ei muodostunutkaan. Päijät-Hämeessä on jo päätetty Orimattilan ja Artjärven kuntien yhdistymisestä vuoden 2011 alussa. Alkavana syksynä yhdeksän Päijät-Hämeen kuntaa ottaa kantaa selvittäjien esitykseen kuntien yhdistämisestä perustamalla niiden sijaan uusi kunta, jota kutsuttaisiin Lahden kaupungiksi.

Kunnan lakkauttaminen ja sulauttaminen suurempaan kokonaisuuteen on merkittävä päätös, jossa kunnan ja jokaisen valtuutetun tulee voida muodostaa kantansa itsenäisesti ja painostamatta. Hämeen Kokoomus korostaa, että jokaisessa kunnassa ratkaisut tulisi tehdä vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia arvioiden. Suomalaisten enemmistö arvostaa vastuullista päätöksentekoa, vaikka se ei aina olekaan helpoin ratkaisu.

Kunnat ovat avainasemassa hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamisessa, sillä valtaosa julkisista palveluista on kuntien järjestämää. Kunnallisen toiminnan uudistamisen välttämättömyyttä korostavat hidas talouskasvu, nopea ikärakennemuutos ja työikäisten määrän väheneminen sekä eri kaupunkiseutujen ja alueiden välisen kilpailun kiristyminen.

___________________________

16.4.2010

Hämeen Kokoomuksen päätös ehdokkaista 15.4.2010
Kokoomuksen ehdokkaiksi vuonna 2011 pidettäviin
eduskuntavaaleihin nimettiin seuraavat 11 ehdokasta:

Sanni Grahn-Laasonen, Forssa
Timo Heinonen, Loppi
Kalle Jokinen, Orimattila
Elina Laiho, Hollola
Sari Niinistö, Lahti
Tuija Nurmi, Lahti
Sari Rautio, Hämeenlinna
Timo Saviniemi, Hämeenlinna
Sirpa Tilander, Hartola
Arto Viljanen, Hattula
Ilkka Viljanen, Lahti

Kokouksessa päätettiin, että loput kolme ehdokasta
asetetaan myöhemmin koolle kutsuttavassa piirin
kokouksessa.

Ehdotuksen nyt asetetuista ehdokkaista valmisteli
piirikokoukselle toimintakunta, johon kuuluivat:
Jari Koskinen, Tapani Mörttinen, Timo Seppälä, Sirpa
Pietikäinen, Ritva Vastamäki, Iiro Viinanen ja Jussi Kökkö.

_______________________________

Sisäministeri Anne Holmlund vieraili
Trion Sinuhessa 8.4.2010. 
Mukana olivat myös kansanedustajat Tuija Nurmi
ja Ilkka Viljanen sekä
sos. ja terv.lautakunnan pj. Sari Niinistö.

___________________________ 

21.1.2010

PÄIJÄT-PARLAMENTTI 2010 OLI MENESTYS

Keskiviikkona 20.1. Next Hotel Salpauksessa Lahdessa
pidetty Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön järjestämä Päijät-Parlamentti pidettiin ennätyssuurella osallistujamäärällä.
Tilaisuudessa talouden tulevista näkymistä puhui valtiovarainministeri, Kansallisen Kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Tohtori Risto E.J. Penttilän aiheena oli turvallisuuspolitiikan näkymät ja Uusi kunta-hankkeesta alustivat kansanedustaja Ilkka Viljanen ja selvitysmies Osmo Soininvaara.

Mukana olivat Viljasen lisäksin myös Kokoomuksen hämäläiset kansanedustajat Timo Heinonen, Kalle Jokinen ja Tuija Nurmi sekä lahtelaisia kaupunginvaltuutettujamme.

Valtiovarainministeri Katainen ehti päivän aikana käydä tapaamassa ihmisiä myös Trio-kauppakeskuksessa Lahden keskustassa.

Kuvia tilaisuuksista tulossa kuva-albumiimme lähipäivinä.

Kiitos kaikille osanottajille!

________________________________

18.11.2009

 

Hämeen Kokoomus järjestäytyi vuodelle 2010

Hämeen Kokoomus ry:n syyskokous valitsi kansanedustaja Timo Heinosen Lopelta jatkamaan piirin puheenjohtajana. Varapuheenjohtajina jatkavat Merja Vahter Lahdesta ja Marjo Kotioja-Partanen Forssasta.

Kanta- ja päijät-hämäläisiä kokoomuslaisia yli 80 yhteen kerännyt piirikokous järjestettiin tiistaina 17. marraskuuta Forssan Tehtaankoululla. Kokoomuksen Hämeenpiiri on alueena sama kuin Hämeen vaalipiiri.

Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti puolueen varapuheenjohtaja Sampsa Kataja käsittelen puheessaan maamme taloustilannetta ja vastuunkannon sekä välittämisen merkitystä vaikeina aikoina. Forssan kaupungin tervehdyksen kokousväelle toi kaupunginjohtaja Tapani Venho.

Päätavoitteemme piirinä on eduskuntavaalit 2011 ja jo nyt olemme pitkällä valmisteluissa joiden päämääränä on saada Hämeestä viisi kansanedustajaa ja Jyrki Katainen pääministeriksi.

Heinonen korosti kokouksen avauspuheenvuorossaan, että kovaan tavoitteeseen Hämeessä päästään vain vahvalla yhtenäisellä työllä. Tässä työssä tärkeimmässä roolissa on aktiivinen ja toimiva järjestökenttä ja onnistunut ehdokashankinta.
 
- Onneksi meillä on aivan erilainen tapa tehdä töitä ja politiikkaa kuin muilla puolueilla ja itse uskonkin, että kiertämällä, keskustelemalla ja ennen kaikkea kuuntelemalla tulemme saavuttamaan hyvän tuloksen. Tässä työssä tarvitsemme meitä kaikkia jokaisessa yhdistyksessä ja jokaisessa kunnassa, totesi ja kannusti Heinonen.


Piirikokous valitsi myös uuden piirihallituksen vuodelle 2010

Varapuheenjohtajien paikoille oli tunkua, kun vaalitoimikunnan esityksen Kokoomusnuoret esittivät piirikokouksessa ehdolle myös Ville Sipiläistä Orimattilasta. Varapuheenjohtajien paikoista päästiinkin äänestämään. Ehdolla olivat Marjo Kotioja-Partanen Forssasta, Merja Vahter Lahdesta ja juuri kokoomusnuorten liittohallitukseenkin valittu Ville Sipiläinen.

Varapuheenjohtajiksi valittiin jatkamaan Marjo Kotioja-Partanen ja Merja Vahter. Vaalitoimikunnan valmisteleman esityksen mukaisesti piirin taloudenhoitajaksi valittiin jatkamaan Helena Maattola Hollolasta. Piirihallituksen jäseniksi tulivat Risto Kalermo Heinolasta, Sanna-Maria Laine Padasjoelta, Harri Lassila Janakkalasta, Taina Noopila Riihimäeltä, Sari Rautio Hämeenlinnasta, Tapio Rytilä Lahdesta, Ville Sipiläinen Orimattilasta ja Jutta Äijälä Hämeenlinnasta. Näistä uusia piirihallituksessa ovat Harri Lassila ja Taina Noopila.
_____________________________________


Korva-Kahvila torilla 2.9.2009
Paikalla vieraili mm. viestintäministeri Suvi Lindén
sekä lahtelaisia kokoomusvaltuutettuja. 

____________________________


Viimeisin Korva-Kahvila oli Lahden torilla keskiviikkona

3.6. markkinapäivänä.
Muutamien lahtelaisvaltuutettujen 
ja lautakuntien jäsenten lisäksi torilla teltallamme
oli päivän aikana peräti 11 eurovaaliehdokastamme;
Eija-Riitta Korhola, Riikka Railimo, Sirpa Pietikäinen, Eva-Riitta Siitonen, Ville Itälä, Risto E.J. Penttilä,
Nina Suomalainen, Sofia Vikman, Petri Sarvamaa,
Anne Linnonmaa ja Joona Puhakka.
Lahden Kokoomus kahvitti päivän aikana 1000 ihmistä!
____________________________

KORVA-KAHVILA oli torilla
markkinapäivänä 6.5. 
Tavattavissa oli niin kaupunginvaltuutettujamme,
kokoomuslaisia lautakuntien edustajia
kuin eurovaaliehdokaitammekin! 

mm. Riikka Railimo, Eija-Riitta Korhola,
Anne Linnonmaa, Nina Suomalainen,
Sofia Vikman, Heikki Autto, Heikki Kauppi ja
Johanna Manninen.

Kuvia löytyy kuva-albumin kansiosta
Torin Korva-kahvila 2009

_________________________________

 

Kunnallisjärjestön kevätkokouksessa 21.4. hyväksyttiin mm.
seuraava julkilausuma:

OMAEHTOISTA LIIKUNTA ON TUETTAVA
Liikunta on lääke, joka lisää hyvinvointia ja on edullinen keino
ehkäistä elämäntapasairauksia.

Lahden kaupunki tarvitsee vanhan Urheilutalon korvaavat tilat
ja 50 metrin uima-altaan hallin.  Vallitsevassa taloustilanteessa
investoinnit saadaan toteutetuksi edullisemmin kuin nousu- ja
korkeasuhdanteen aikana.  Siksi hankkeet olisi toteutettava
mahdollisimman pian.

Urheilutalon korvaavat tilat on Kokoomuksen Kunnallisjärjestön
mielestä toteutettava Launeelle, harjoitusjäähallin eteläpuolelle,
missä se ei vaadi asemakaavamuutosta.

Uusi 50 metrin allas tulee rakentaa Kivimaalle, nykyisen
uimahallin yhteyteen. Kivimaa on rakennusteknisistä syistä
useita  miljoonia euroja edullisempi vaihtoehto kuin Laune. 
Rakentamisen vaatima kaavamuutos lienee helposti
toteutettavissa.

Kokoomuksen Kunnallisjärjestö esittää, että uimahallin
laajentamisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuus käyttää
Kivimaan koulun piha-aluetta uimahallin paikoitusalueena.

Mikäli näitä kahta hanketta ei voida toteuttaa yhtäaikaisesti,
tulee ottaa huomioon, että Lahdessa on toimivia uimahalleja,
mutta urheilutalon käyttö ei liene mahdollista kovin pitkään.

 ________________________________

EU-VAALIEN KAMPANJA-AVAUS LAHDESA 22.4.2009

Lahtelaisen Riikka Railimon EU-vaalikampanja avattiin
virallisesti Lahdessa Alex Park Hotellissa 22.4.2009.
Avauspuheen piti Lahden kv:n puheenjohtaja Ilkka Viljanen.
Ex-meppi Kyösti Toivonen  esitteli Riikan.  Tilaisuudessa
esiintyi myös valtioneuvos Riitta Uosukainen.  Kts. blogi-
sivuiltamme juttu illasta.

avajaiset_lahti_rr_22042009_tukijat.jpgKuvassa vasemmalta Kyösti Toivonen, Riikka Railimo,
Iiro Viinanen, Riitta Uosukainen ja Ilkka Viljanen.

________________________________________

 

 

OSUUSKAUPPA HÄMEENMAAN
EDUSTAJISTON VAALIT 2009

KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT:

Valitut 

Merja Vahter 265
Irmeli Lehikoinen 176
Sari Niinistö 161
Ari-Pekka Lattu 140
Arja Nikkanen 139

Varalla

Arja Käyhty 134
Marja-Leena Taavila 108
Juhani Honkaniemi 103
Osmo Hynninen 97
Reijo Salminen 84
Pekka Sormunen 81
Liisa Häggroth 80
Marketta Säkäjärvi 76
Liisa Iso-Sipilä 75
Ilkka Ristkari 65
Jaakko Virkajärvi 53
Tarja Pölkki 46
Ranan Rimon 38
Leena Miestamo 31
Merike Ertoila 30
Juha-Pekka Forsman 29
Paula Sammalkorpi 29
Pentti Löfgren 14

_______________________________ 

KAHVILA-KORVA oli torilla markkinapäivänä
1.4. klo 10-14.
Kokoomusvaltuutettujen lisäksi
lahtelaisten kanssa
oli tullut keskustelemaan myös  
EU-vaaliehdokkaista Eija-Riitta Korhola,
Nina Suomalainen, Petri Sarvamaa, Heikki Autto ja
Anne Linnonmaa)

________________________________

EU-VAALIT 7.6.2009meppiehdokkaat.bmp

 

 

 

 

 

KOKOOMUKSEN EHDOKKAAT (20):

42 Autto, Heikki (s. 1984).
Hallintotieteiden kandidaatti, Rovaniemen kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja.

- 43 Itälä, Ville (s. 1959).
Euroopan Parlamentin jäsen, varatuomari.

- 44 Kauma Pia (s. 1966)
Suomen Laatuyhdistys ry:n toimitusjohtaja,
kauppatieteiden maisteri

- 45 Kauppi Heikki (s. 1955)
Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n toiminnanjohtaja,
DI, ekonomi, MBA

- 46 Korhola, Eija-Riitta (s. 1959).
Euroopan Parlamentin jäsen, filosofian lisensiaatti.

- 47 Linnonmaa Anne (s. 1954)
Vaateteollisuusalan yrittäjä, opettaja ja luennoitsija,
vaatesuunnittelija

- 48 Manninen Johanna (s. 1980)
Pikajuoksija, liikuntatieteiden ja yhteiskuntatieteiden yo

- 49 Metsola, Ukko (s. 1973).
Valtiotieteen maisteri, Master of Public Policy.
Yrittäjä – EU-asioiden neuvontapalvelut.

- 50 Penttilä, Risto E.J. (s. 1959).
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAn johtaja

- 51 Pietikäinen, Sirpa (s. 1959).
Euroopan Parlamentin jäsen (MEP),
kauppatiedeiden maisteri

- 52 Puhakka, Joona (s. 1982).
Uimahyppääjä, kauppatieteiden kandidaatti.

- 53 Pöntinen Kai (s. 1963)
Ravintola-, uutis- ja viihdetuotantoalan yrittäjä

- 54 Railimo, Riikka (s. 1975).
Itä-Suomen EU-toimiston johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri.

- 55 Sarvamaa Petri (s. 1960)
Toimittaja, valtiotieteen kandidaatti

- 56 Siitonen Eva-Riitta (s. 1940)
Euroopan parlamentin jäsen (MEP), ylipormestari, ekonomi

- 57 Suomalainen Nina (s. 1966)
Vanhempi kehityspolitiikan asiantuntija, valtiotieteen maisteri
(politices magister)

- 58 Tuori Jukka (s. 1948)
Maakuntaneuvos, agronomi

- 59 Ukkola Tuulikki (s. 1943)
Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

- 60 Vatanen Ari (s. 1952)
Autoteknikko, Euroopan parlamentin jäsen (MEPO

- 61 Vikman, Sofia (s. 1983)
Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kansanedustajan avustaja.


________________________________________

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestön
hallitus on järjestäytymiskokouksessaan
14.1. valinnut varapuheenjohtajaksi
Kristiina Eerolan ja taloudenhoitajaksi
edelleen Seppo Toivosen.
Työvaliokuntaan valittiin näiden ja jo
syyskokouksessa puheenjohtajaksi valitun
Reijo Mäki-Korvelan
lisäksi Matti Kataja ja Merja Vahter.
_________________________________

Joulukuu 2008

Lahden Kokoomuksen uuden valtuustoryhmän neuvottelijat, joista yhdeksi
ryhmämme valitsi minut, on saanut suoritettua tehtävänsä SDP:n kanssa
käydyissä luottamuspaikka-jaoissa. Olemme myös koko valtuustoryhmässä
saaneet tukemme koko ryhmältä saavuttamallemme neuvottelutulokselle.
Kokonaispakettiimme, jonka SDP:n neuvotteluryhmän kanssa sovimme sisältyy Kokoomukselle tuleva kaupunginvaltuuston puheenjohtajuus, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajuus ja lautakuntien puheenjohtajapaikoista sosiaali- ja terveyslautakunta, tekninen lautakunta, tarkastuslautakunta sekä liikuntalautakunta.

Kaupunkikonserniin kuuluvista merkittävimmistä yhtiöistä puheenjohtaja Kokoomuksen kaupunginvaltuutetuista tulee olemaan Lahti Energiassa, Lahti Aquassa (ent. Lahti Vesi), LK Lahden Kiinteistöpalveluissa ja Lahden Pysäköinnissä. Vastaavasti näissä yhtiöissä kuten edellä mainituissa lautakunnissa tulee istumaan varapuheenjohtajina valtuutettu SDP:n Lahden valtuustoryhmästä. Kokoomuksella tulee olemaan varapuheenjohtajuus yhtiöissä Lahden Talot, Lahden Sibeliustalo, Kuntatekniikka ja Oppilastalo.

Lautakunnissa joissa SDP:llä on puheenjohtajuus, tulee varapuheenjohtajan paikalle kokoomuslainen valtuutettu. Ko. lautakunnat ovat: sivistyslautakunta, kulttuurilautakunta ja seudullinen ympäristölautakunta.

Pienemmät valtuustoryhmät tullaan ottamaan luottamuspaikkajaoissa huomioon kohtuullisen hyvin valtuustoryhmiensä koot huomioiden. Myös niiden kanssa on ollut jo yksi yhteinen suuri neuvotteluryhmä koolla.

Tavoitteemme on, että paikkajaot ovat selvät joulukuun puoleen väliin mennessä.

Merja Vahter
www.merjavahter.fi

_______________________________  

Kokoomuksen Lahden Kunnallisjärjestö ry:n syyskokous
valitsi 3.12. pidetyssä syyskokouksessa puheenjohtajaksi
vuodelle 2009 edelleen Reijo Mäki-Korvelan.
Hallituksen jäsenet 2009:
Tapio Rytilä/Etelä-Lahden Kokoomus
Matti Kataja/Joutjärven Kokoomus
Osmo Hynninen ja Mikko Maunula/Keski-Lahden Kokoomus
Seppo Toivonen/Lahden Kansalliset Seniorit
Merja Vahter ja Arja Nikkanen/Lahden Kokoomusnaiset
Yrjö Ristkari/Lahden Kokoomuksen Nuoret
Pentti Heikkurinen/Lahden Yrittäjäin Kokoomus
Liisa Häggroth/Pohjois-Lahden Kokoomus
Kristiina Eerola ja Veli-Matti Nurmi/Salpausselän Kokoomus
__________________________________

Lahden Kokoomusnaisten vuoden 2008 vaalipäällikkö,
tekstiilisuunnittelija Merike Ertoila valittiin
Hämeen Kokoomusnaisten syyskokouksessa 19.11.
Kokoomusnaisten Hämeen piirin puheenjohtajaksi
vuodelle 2009.

 

Euroopan paras valtiovarainministeri Financial Timesin 18.11. uutisen mukaan on Suomen Jyrki Katainen, Kokoomus! Onnea Jyrki!
Katainen_Farmarissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa Katainen Farmari-messuilla Lahdessa loppukesällä 2008.
---------------------------------

12.11.2008
Lahden Kokoomus on valinnut neuvottelijat puolueiden välisiin vaalien jälkeisiin paikkaneuvotteluihin. Samat neuvottelijat tekevät ehdotuksen kunnallisten luottamuspaikkojen jaosta oman puolueen sisällä.

Neuvottelijoiden puheenjohtajana toimii Ilkka Viljanen. Muut neuvottelijat uudesta valtuustoryhmästä ovat Hannu Himanen, Jari Salonen ja Merja Vahter. Kunnallisjärjestöä neuvotteluissa edustaa hallituksen puheenjohtaja Reijo Mäki-Korvela.

--------------------------------------

Lahden kaupungin tarkastuslautakunnan tekemä arviointikertomus on valittu vuoden parhaaksi. Voittaneen 11 jäsenisen tarkastuslautakunnan puheenjohtajana on vuodesta 2005 toiminut kokoomuslainen kaupunginvaltuutettu Merja Vahter.

Palkinto jaettiin tarkastuslautakuntien arviointikertomusseminaarissa 14.10.2008
Voittanut kertomus on luettavissa osoitteessa: www.lahti.fi/suomi/arviointikertomus

Palkintoa vastaanottamassa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Merja Vahter (kok), sekä jäsenet Riitta Erviä (sdp), Viljo Ripatti (vas) ja Niko Niemi (kok)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilpailuraadin perustelut voittajan valinnalle:

Tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota arviointikertomusten hyödynnettävyyteen ja käytettävyyteen osana kunnan johtamista. Hyväkin arviointi on hyödytön, jos sitä ei ole onnistuttu raportoimaan oikealla tavalla.
Vuoden 2008 voittajakertomus on sisällöltään ja rakenteeltaan selkeä. Kertomus on helposti luettava ja houkuttelee lukemaan.  Tyylillisesti arviointikertomus on helposti tavallisen kuntalaisenkin lähestyttävissä.
Keskeiset asiat eivät huku laajan havaintoaineiston sekaan, vaan arvioinnin keskeiset johtopäätökset ja suositukset on erotettu selkeästi muusta tekstistä.
Arvioinnin ote on raikas ja rohkea: arviointikertomuksessa on uskallettu esittää rohkeita kannanottoja ja konkreettisia suosituksia. Arviointi tuottaa aitoa lisäarvoa kaupungin johtamiselle ja siinä esitetyt näkemykset ovat hyvin perusteltu. Tässä suhteessa kertomus erosi valtavirrasta selkeästi edukseen.
Kertomuksesta näkyy systemaattisen arviointitoiminnan kehittämisen tulokset
 
Mikko Wennberg
Senior Manager
PricewaterhouseCoopers Oy
-----------------------------

Europarlamentaarikko, Kokoomuksen varapuheenjohtaja Eija-Riitta Korhola vieraili Lahden Korva-kahvilassa markkinapäivänä 1.10. Kahvilassa kävi päivän aikana satoja ihmisiä keskustelemassa niin Korholan kuin lahtelaisten ehdokkaiden kanssa. Pelkästään kahvia tarjoiltiin noin 450 kupillista.
------------------------------

Puolustusministeri Jyri Häkämies vieraili Kahvila
Korvassa perjantaina 26.9.   

Paikalla oli myös ministeri Iiro Viinanen.
------------------------------ 

24.9. WELLAMO-OPISTON AUDITORIOSSA.
Mitä suunnitellaan Lahden kaupunkikeskustaan!
Keskustavisio, toriparkki, Ranta-Kartano...
Yksistä kuntavaalien puhuttavimmista aiheista
saimme nähdä ja kuulla
kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilaisen
asiantuntija-alustuksen.
On helpompi ottaa kantaa, kun tietää mitä suunnitelmat
todellisuudessa pitävät nyt sisällään.
Pääjärjestäjä Lahden Kokoomusnaiset ry

Tilaisuudessa esiteltiin kattava kirjo
muiden perusjärjestöjemme naisehdokkaita.
------------------------------ 

Lahden Kokoomuksen kunnallisvaalien
ehdokaslista on vahvistettu 9.9.2008
Lahden asukaslukuun perustuen
suurimmalla mahdollisella, eli 88
ehdokkaalla.ruiskaunokkinv2.jpg 
------------------------------

KOKOOMUS oli mukana
Farmari-messuilla Lahdessa
31.7.-3.8.2008.
Katainen_Farmarissa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtiovarainministeri Jyrki Katainen oli messuilla
lauantaina.
Lisää kuvia messuilla olostamme löydät Kuva-albumin kansiosta Farmari-näyttely 2008

-------------------------------------

Pohjois-Lahden Kokoomus järjesti
pujonrepimistalkoot 21.7.2008
Toivotalkoiden merkeissä.
---------------------- 

TOIVOTALKOOT pidettiin
keskiviikkoiltana 7.5.
Fellmanninpuistossa.

Puistosta siivottiin roskia ja puista
lennelleitä oksia sekä lehtiä.
Huomiota herättävää oli, että
siinä puistossa ulkoiluttaa koiria
vain fiksuja koirien omistajia,puistotalkoissa_1
koska siihen paljon parjattuun
koirankakkailmiöön emme
Fellmanninpuistossa törmänneet
lainkaan! Hienoa lahtelaiset!
Ja kiitos talkoolaisille!
Teot ovat kauneinta puhetta.
Siksi ryhdyimme hommiin!

 

Talkooväkeä ehti yhteiskuvaan työnlomassa
janoaan sammuttaessaan.

toivotalkooporukkaa_tuijalta.jpg

 

 

 

 

 

 

VUOSIEN TUKI-PATSAS PALJASTETTIIN
vuosien_tuki-patsas_012.jpg  

  

  

  

  

  

Vuosien tuki-patsaan luovutustilaisuus oli Sairaalanmäen puistossa veteraanipäivänä 27.4. Aurinkoinen päivä oli
koonnut paikalle runsaan joukon ihmisiä
juhlistamaan tilaisuutta.

Juhlassa puheen pitänyt puolustusministeri
Jyri Häkämies paljasti patsaan yhdessä kuvanveistäjä Reijo Hutun kanssa. Patsashankkeen veturina toiminut Matti Viljanen kertoi sotainvalidien vaimoille omistetun veistoksen olleen edesmenneen Pauli Muhlin ideoima toive, joka nyt muutama kuukausi hänen kuolemansa jälkeen muistuttaa toteutuneena jälkipolvia menneiden vuosien, vielä sotien jälkeisinä vuosinakin jatkuneista uhrauksista.

Lahden kaupungille patsaan lahjoittivat Lahden Kauppaklubi ry ja Lahden Kokoomuksen Kunnallisjärjestö ry

Tilaisuudessa otettuja kuvia tulossa näiden sivujen kuva-albumiin piakkoin.

------------------------------------------  

KUNNALLISVAALIEHDOKKAITA ASETETTU

Kokoomuksen Lahden kunnallisjärjestön kevätkokous
asetti kokouksessaan 16.4.2008 syksyn kunnallisvaalien
ehdokaslistalleen 66 ehdokasta.
Loput 22 ehdokasta asetetaan syksyllä pidettävässä
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Ehdokkaita Lahden
kokoisessa kaupungissa voi asettaa enimmillään 88,
joten Kokoomus tulee asettamaan ns. täyden listan.

Koko kansan puolueena meille on tärkeää,
että listallamme on lahtelaisten valittavissa ehdokkaita
erilaisista ikäryhmistä, ammateista ja elämäntilanteista.

Uskommekin, että lopullisen listan täytyttyä ihmisten
on helppo löytää Lahden Kokoomuksen listalta sopiva
ehdokas edustamaan itseään Lahden
kaupunginvaltuustoon
ja muihin kunnallisiin luottamustehtäviin.

 

 

kuntakorva.gif