Uusimmat kuvat

Uusimmat kirjoitukset

Satunnainen kuva

 

Lahden Kokoomuksen kunnallispoliittinen ohjelma 2017–2021

Mikä on kunnallispoliittinen ohjelma? Se on Lahden Kokoomuksen työryhmien eli kymmenien ihmisten yhteisen työn ja osallistumisen tuloksena syntynyt ohjelma, joka ulottuu valtuustokaudelle 2017–2021. Ohjelma määrittää kehyksen ja tavoitteet Lahden Kokoomuksen politiikalle tuolle ajalle. Ohjelmassa on neljä pääteemaa:

1. Tulevaisuuden kunnassa asiat tehdään yhdessä – Uusi Lahti luo työtä ja parantaa elinvoimaa

2. Monipuolinen sivistys tuottaa hyvää

3. Laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö mahdollistaa kehityksen

4. Kehittyvä hyvinvointi turvaa perustan

Avainkohdat tästä ohjelmasta:

1. Tulevaisuuden kunnassa asiat tehdään yhdessä – Uusi Lahti luo työtä ja parantaa elinvoimaa

- Kotikaupunkimme asukkailla on  sujuva arki ,turvallinen ympäristö ja tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia

- Tuetaan yhteisöllisyyttä ja pidetään huoli niistä , jotka eivät muuten pärjää

- Vahvistetaan kaupungin roolia elinvoimatehtävän toteuttamisessa , (mm. työllisyys- ja yrityspalvelut , koulutus ja innovaatiotoiminta)

- Menestyvä ja vetovoimainen kaupunki rakentuu terveelle taloudelle

  2. Monipuolinen sivistys tuottaa hyvää

- Lahti on monipuolisen ja laadukkaan koulutuksen kaupunki jatkossakin

- Panostetaan turvalliseen , terveelliseen ja monipuoliseen oppimisympäristöön sekä opetushenkilöstön osaamiseen ja työssäjaksamiseen 

- Kaksinkertaistetaan varhaiskasvatuksen yksityinen tarjonta Lahdessa

- Lisätään kaupunkimme vetovoimaa korkeakoulukaupunkina 

- Kulttuurilaitosten toimintaa modernisoidaan

-Vuosien 2017-2018 aikana laaditaan suunnitelma lahtelaisten liikkumisen ja liikuntapaikkojen kehittämiseksi

- Edistetään mahdollisuutta, että jokaiselle nuorelle turvataan mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen

  3. Laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö mahdollistaa kehityksen

- Kehitetään eri kaupunginosia tasapuolisesti 

- Julkisen rakentamisen laatuun ja valvontaan kiinnitetään erityistä huomiota

- Kaupungin ydinkeskustaa elävöitetään ja laajennetaan

  4. Kehittyvä hyvinvointi turvaa perustan

- Edunvalvonnan kautta huolehditaan, että uusi asiakaslähtöinen toimintamalli toteutetaan  hyvinvointikuntayhtymässä

- Panostetaan seniorikansalaisten elämänlaatuun ja aktiivisuuden kasvattamiseen sekä lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan

- asukkaiden ennaltaehkäisevään hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota

1 Tulevaisuuden kunnassa asiat tehdään yhdessä – Uusi Lahti luo työtä ja parantaa elinvoimaa

Tulevaisuudessa kuntien rooli muuttuu sote- ja maakuntauudistuksen myötä. Lahdessa suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on siirtynyt 1.1.2017 uudelle hyvinvointikuntayhtymälle. Lahden kaupungille jää tehtäväksi edelleen huolehtia asukkaittensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä. Koulutuksen, kulttuurin, liikuntapalveluiden ja elinvoiman merkitys kasvavat jatkossa kunnan palveluina ja tehtävinä.

Mutta mitkä ovat uuden kunnan elinkeinopoliittiset tehtävät? Miten kunta houkuttelee ja palvelee työpaikkoja ja hyvinvointia luovia yrityksiä? Entä miten asukkaiden, henkilöstön ja päättäjien roolit muuttuvat?

Jatkossakin kunnan toiminnasta valtaosa liittyy ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. Lahden Kokoomuksessa näemme kotikunnan yhteisönä, joka takaa jäsenilleen sujuvan arjen, turvallisen ympäristön ja tulevaisuuden täynnä mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa kaupunkia johdetaan ja kehitetään entistä enemmän yhdessä eri toimijoiden eli asukkaiden, päättäjien, virkamiesten, yritysten ja yhteisöjen, kuten esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupunki on jatkossakin ihmisten lähin yhteisö ja myös suomalaisten kannalta läheisin toimija verotusoikeutensa, itsehallintonsa ja yleisen toimivaltansa kautta.

Kokoomuksessa aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät muuten pärjää. Nämä perusarvot korostuvat tulevaisuuden kaupungeissa. Ne antavat meille hyvät edellytykset pohtia yhdessä, millaisen kaupungin haluamme rakentaa Lahdesta itsellemme, lapsillemme ja tuleville sukupolville.

Lahden Kokoomuksessa rakennamme kaupunkimme strategian mukaisesti Lahdesta ”kansainvälisesti rohkeaa ihmisten ja yritysten kaupunkia, joka turvaa edellytykset asukkaidensa hyvinvoinnille”.

Yritysystävällisyys on yksi tulevaisuuden Lahden kulmakiviä ja tavoitteita. Mielestämme kaupungin yritysystävällisyys on paljon muutakin kuin infraa ja kaavoitusta. Se on sitä, että tarjolla on koulutettua työvoimaa ja palvelua yritysten lähtökohdista. Yritysystävällisyys on sujuvia lupakäytänteitä ja asennetta, jolla pyritään löytämään ratkaisuja.

Tulevassa maakuntauudistuksessa meidän tulee varmistaa Lahden kaupungin rooli sen elinvoimatehtävän toteuttamisessa. Kaupungin työllisyys- ja yrityspalvelujen, koulutuksen ja innovaatiotoimintojen tasoa tulee parantaa. Meidän tulee varmistaa myös kaupunkimme vaikutusmahdollisuudet sekä riittävän itsenäinen asema maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. Maakuntamme suuntautuminen metropolialueelle tukee niin yritystoimintaa kuin matkailua ja hyödyntää asukkaita.

Tulevalla valtuustokaudella 2017–2021 tavoitteemme on pitää kuntataloutta ja verotusta sellaisella tasolla, että se ilman kokonaisverotuksen nostamista riittää ylläpitämään kunnan toiminnat tulevaisuudessa. Haluamme kiinnittää erityistä huomiota lainanoton hallintaan.

2 Monipuolinen sivistys tuottaa hyvää

Kun maakuntauudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnallisiksi palveluiksi, sivistystoimesta tulee kaupungin suurin toimija. Lahden kaupungilla on erinomaiset edellytykset kehittää sivistystoimen eri osa-alueita. Keskittämällä voimavaroja strategisesti oikein Lahti voi yltää Suomen vetovoimaisimpien koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan tarjoajiin.

Varhaiskasvatus ja perusopetus toimivat lasten kehityksen perustana. Turvalliset, terveet ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä opetushenkilöstön osaaminen ovat mielestämme keskiössä, kun Lahdessa kehitetään uusia työtapoja ja toimintakulttuuria osana uusien opetussuunnitelmien käyttöönottoa ja toteutusta. Varhaiskasvatuksen kehittämisessä haluamme tutkia mahdollisuutta ottaa käyttöön palveluseteli. Se mahdollistaa suuremman valinnanvapauden lapsiperheille varhaiskasvatuspalvelujen valinnassa. Tavoitteenamme Kokoomuksessa on kaksinkertaistaa yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonta Lahdessa.

Perusopetuksessa pääosassa ovat oppilaiden lisäksi opettajat ja muu henkilöstö. Haluamme, että Lahdessa kiinnitetään erityistä huomioita siihen, millaisessa oppimisympäristössä he toimivat jatkossa ja että työssä voi jatkuvasti kehittyä tiedollisesti ja taidollisesti. Työssä jaksaminen on tämän kaiken perusta ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota valtuustokaudella 2017–2021. Tavoitteenamme on, että Lahdessa luodaan opettajille vakinainen työsuhde aina kun mahdollista. Haluamme, että saamme kouluihimme digi-tutoreita kouluttamaan teknologiaosaamista ja uuden toimintakulttuurin haltuun ottamista.

Peruskoulun jälkeen Lahdessa on tarjolla monipuolista lukio-opetusta sekä ammatillista koulutusta. Ne ovat yksi alueemme vahvuustekijöistä. Siksi monipuolinen ja laadukas lukiokoulutuksen taso ja tarjonta tulee turvata Lahdessa. Kansainvälisyyden merkitys korostuu tulevaisuudessa, joten esimerkiksi IB-lukion toiminta tulee turvata jatkossakin.

Toiseksi on tärkeää lisätä entisestään yhteistyötä niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiokoulutuksessa elinkeinoelämän kanssa. Entistä vahvempi yhteistyö koulutustoimijoiden ja alueen yritysten ja yhteisöjen välillä on tärkeää myös korkeakoulujen osalta, jotta alueemme koulutuksenjärjestäjät voivat vastata työelämän todellisiin tarpeisiin niin osaavan työvoiman kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen osalta.

Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden Yliopistokampuksen toimijoiden eli Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyötä vahvistetaan edelleen. Näin voimme lisätä kaupunkimme vetovoimaa korkeakoulukaupunkina. Haluamme, että korkeakoulutoimijat etsivät innovatiivisesti uusia oppimispolkuja, joita ei vielä ole olemassakaan.

Kirjastopalvelut ovat yksi lahtelaisten tärkeimmiksi kokemista kaupungin palveluista. Meille on tärkeää, että kaikille lahtelaisille yhteistä kirjastoa ja sen palvelukonseptia kehitetään jatkossa entistäkin paremmin vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia.

Me lahtelaiset voimme olla ylpeitä siitä kulttuuriosaamisesta, jota tässä kaupungissa on esimerkiksi Lahden kaupunginteatterissa, Lahti Sinfoniassa ja Lahden Museoissa. Tavoitteenamme Lahden Kokoomuksessa on turvata kulttuurin toiminta ja samalla etsiä uusia muotoja perinteisten kulttuurilaitosten rinnalle ja niiden toiminnan uudistamiseksi niin Lahdessa kuin maakunnallisesti.  Kulttuurilaitosten toimintaa modernisoidaan. 

Liikunta on oleellinen osa Lahtea ja Lahden imagoa. Liikunnan merkitystä voidaan edelleen kasvattaa kehittämällä liikunnan harrastamisen edellytyksiä. Osana Lahden vetovoiman kehittämistä liikunnan mahdollisuuksia markkinoidaan jatkossa paremmin yhdessä eri sidosryhmien kanssa valtakunnallisesti. Lahden asukkaille, erityisesti nuorille ja lapsille, suunnataan tietoa ja luodaan parempi mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan sekä omaehtoiseen harrastamiseen. Tavoitteenamme on, että vuosien 2017–2018 aikana valmistellaan suunnitelma lahtelaisten liikkumisen ja liikuntapaikkojen kehittämisestä. Kokoomuksena haluamme myös edistää ajatusta, että jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus ainakin yhteen harrastukseen.

3 Laadukas ja viihtyisä kaupunkiympäristö mahdollistaa kehityksen

Lahden sijainti on erinomainen niin asumisen kuin yrittämisen näkökulmasta. Palvelut ja luonto ovat molemmat kaupunkilaisia lähellä. Nämä kaikki mahdollistavat meille niin asukasluvun kuin yrityselämän kasvun. Tällöin hyvä ja laadukas kaavoitus on olennaista. Haluamme kehittää eri kaupunginosia tasapuolisesti. Olemassa oleva infrastruktuuri tulee saada maksimaaliseen käyttöön täydennysrakentamisen avulla.  Yrityksien sijoittuminen Lahteen turvataan kaavoittamalla toimintaan sopivia tontteja sekä huolehtimalla tarpeiden mukaisesta infrastruktuurista. Kaupungin vetovoimaa lisääviä ja kunnianhimoisia aluekohteita ja investointeja edistetään ja nopeutetaan niiden toteutumista. Tällaisia ovat esimerkiksi Rantakartanon alue, radanvarren seutu ja valtatie 12:lta vapautuva alue, Hennala, Niemen Kampusalue sekä Villähteen ja Kymijärven ranta-alueiden sekä Rakokiven kehittäminen.

Kokoomuksen mielestä kaupungin keskustaa tulee elävöittää ja rakentaa yhteistyössä yrityksiä ja kaupunkilaisia kuunnellen muun muassa lisäämällä asuntotarjontaa ja järjestämällä erilaisia tapahtumia.  Kaupunkikuvaan ja sen viihtyisyyteen panostetaan kiinnittämällä huomiota esimerkiksi rakennusten julkisivuihin, katujen viihtyisyyteen ja keskusta-alueen näyttävyyteen. Tavoitteena on luoda esimerkiksi houkutteleva käytävä Matkakeskuksesta keskustaan tulijoille, joka toimisi ikään kuin käyntikorttina Lahteen.

Yksi käyntikorttimme jo nyt on Sibeliustalo ja sataman seutu. Tavoitteenamme on, että Sibeliustalon ja Urheilukeskuksen välinen alue rakennetaan vetovoimaiseksi matkailun ja viihtymisen alueeksi. Vesijärven rannan rakentaminen Jalkarannasta Mukkulaan kävely- ja pyöräteiksi tulee saattaa suunnitelmien tasolta kevyenliikenteen käytäväksi.  Liikenneverkon toimivuus ja liikenteen sujuvuus ovat ylipäänsä tärkeitä yhteiskunnan toimivuudelle, asukkaiden päivittäisen elämän sujuvuudella sekä myös ympäristöllemme. Joukkoliikenteen toimintaa on kehitettävä mahdollisen kattavaksi, mutta samalla kustannustehokkaaksi. 

Palvelurakenteen lähtökohtana tulevaisuuden Lahdessa on, että palvelut ovat ihmisten saavutettavissa ja asukkaat pääsevät itse osallisiksi palveluiden suunnittelusta.  Viihtyisyydestä huolehtiminen kuuluu meille kaikille kaupunkilaisille – ei yksin kaupungille ja kiinteistön omistajille.

Lahden Kokoomukselle on tärkeää, että julkisen rakentamisen laatuun ja valvontaan panostetaan ja taataan turvalliset ja terveelliset työskentely- ja oppimisympäristöt. Valvontaan on lisättävä resursseja ja kunnossapito sekä korjaukset on toteutettava oikea-aikaisesti.

4 Kehittyvä hyvinvointi turvaa perustan

Uudessa hyvinvointikuntayhtymässä on mahdollisuus luoda uusi, asiakaslähtöinen toimintamalli sote- ja maakutauudistuksen käytännön toteuttamiseksi. Keskeisenä asiana ovat entistä laadukkaammat palvelut ja kustannusten hallinta sekä asiakaslähtöisyys.

Tavoitteenamme Lahden Kokoomuksessa on, että uudella hyvinvointiyhtymällä valmistaudutaan valinnanvapauden lisääntymiseen vuonna 2019. Valinnanvapauden myötä asiakkaalle aukeaa useampia vaihtoehtoja päästä hoitoon. Tämä mahdollistaa jonojen ja odotusaikojen lyhenemisen. On sitten kyse akuutin terveydenhuollon, hammashoidon, vanhushuollon, lastenhoidon tai yleisen sosiaalitoimen kysymyksistä, entistä saumattomammat palveluketjut mahdollistavat sen, että asiakas pääsee palaamaan nykyistä nopeammin takaisin normaaliin elämänmenoon tai ennaltaehkäisevien toimenpiteiden piiriin. Tuottavuuden parantaminen on niin valtakunnan sote-uudistuksen kuin hyvinvointikuntayhtymän perustamisen pohjana.

Ikääntyminen on myös Lahtelaisten haaste. Ennaltaehkäisevä toiminta siirtää kalliiden hoitojaksojen alkamista niin, että senioreiden toivoma kotona toimeen tulemisen vaihe voi jatkua pidempään. Tulevaisuuden Lahdessa kiinnitetään erityistä huomiota seniorikansalaisten elämänlaatuun ja aktiivisuuden kasvattamiseen.

Vuonna 2018 käyttöön tulevia pääterveysaseman tiloja käytetään tehokkaasti niin, että siellä on myös saatavissa sellaisten erikoisalojen konsultaatiovoimaa, joilla voidaan merkittävästi vähentää PHKS:aan lähetettävien määrää. Kokoomuksen mielestä lapsiperheiden tukeminen ennaltaehkäisevää toimintaa painottamalla tulee ottaa erityisesti huomioon.

Kokoomuksen tavoitteena on lisätä palveluseteleiden käyttöä, koska se avaa mahdollisuuksia pienemmillekin yrityksille tarjota palveluitaan osana kokonaisuutta. Näemme, että hoidon kokonaisuus voidaan tarvittaessa rakentaa useammankin tällaisen toimijan yhteistyöllä. Saumatonta yhteistyötä tarvitaan myös tietotekniikassa, joka on monien tehostustoimien mahdollistaja sosiaali- ja terveyspalveluissa. Eri toimijoiden uuden sukupolven yhteisillä tietojärjestelmillä tehostetaan terveyspalveluita. Toimintojen yleisessä järjestämisessä tulee varmistaa, että asiakas on prosessin keskipiste. Hoitotyön laadulle tulee antaa merkittävä asema tehokkuuden rinnalla.

Lahdessa 19.1.2017.

Lahden Kokoomus

_______________________________________________________________________________

LAHDEN KOKOOMUKSEN KUNNALLISPOLIITTINEN
OHJELMA 2013 - 2016

Kunnallispoliittinen ohjelma määrittää Kokoomuksen harjoittamassa kunnallispolitiikassa noudatettavan kehyksen valtuustokaudella 2013-2016

Lahden Kokoomuksen toiminnan keskeisiä arvoja ovat isänmaa, perhe, tasa-arvo ja moniarvoisuus. Toiminnan pääperiaatteita ovat yksilön ja työn kunnioitus, koulutus, ympäristön ja ihmisten hyvinvointi sekä yrittäjyyden kannustaminen, sosiaalinen yhteisvastuu, rehellisyys ja avoimuus sekä uudistuksiin avoimesti suhtautuminen.

Lahden kaupungin strategian mukaisesti Lahden Kokoomus tukee tavoitteita, jotka tähtäävät siihen, että Lahti on kasvava ja elinvoimainen kaupunki, joka turvaa edellytykset asukkaidensa hyvinvoinnille keskittymällä ydintehtäviin. Lahti on kestävän kehityksen edelläkävijä ja kehittyy monien kulttuurien suvaitsevaksi kaupunkiyhteisöksi, jossa on hyvä yhteenkuuluvuuden tunne.

Kuntavaalikaudelle 2013-2016 Lahden Kokoomus on asettanut seitsemän pääteemaa:

1. Hyvinvointipalveluiden laadun parantamineN

2. Nuoret ja yhteiskunta

3. Kaupungin talous

4. Yritysystävällisyys

5. Kaupunkikeskus ja keskustan kehitys

6. Seutuyhteistyö

7. Lahden kansainväliset vahvuustekijät

Hyvinvointipalveluiden laadun parantaminen

Lahden kaupunki on viimeisen valtuustokauden aikana saanut valtakunnallista huomiota tehokkaasta hyvinvointisektorin toiminnastaan. Käytettävissä olevia varoja on osattu käyttää kuntatalouden kannalta optimaalisesti. Aivan viime aikoina on todellisuus ja tavoitteet kohdanneet epätyydyttävällä tavalla. Palvelurakenteet on saatu kohtuullisen toimiviksi, mutta palveluiden osalta on liian paljon laatu- ja saatavuusvaihteluja. Lahden Kokoomuksen tavoitteena tulevalla kuntavaalikaudella on saada selvää parannusta hyvinvointialan palveluiden laatuun ja saatavuuteen SoTe 2015 ohjelman myötä.

Osa hyvinvointialan vastuista hoidetaan kilpailuttamisen kautta. Lahden Kokoomuksen tavoitteena on varmistaa, että tehtävät tarjouspyynnöt ja niihin saatavat vastaukset ovat riittävän tarkkoja sekä yksiselitteisesti vertailukelpoisia. Hankintoihin käytettävälle kaupunkilaisten rahalle on saatava sellaiset vastineet, että ne tavoitteellisesti ja laadullisesti ylittävät edellisten kausien aikana tehdyt hankintasitoumukset. Mahdollisista ulkoistuksista huolimatta Lahti ylläpitää omaa, parhaita käytäntöjä hyödyntävää palvelutuotantoa, jotta osataan vaatia avoimen sektorin palvelun tuottajilta riittävän korkeaa laatua ja saatavuutta.

Lahdessa tarvitaan edelleen hyvinvoinnin peruspalveluiden kehittämistä.  Kehittämisessä toimii hyvänä työkaluna SoTe 2015 ohjelma. Hyvinvoinnin peruspalveluiden kehittäminen palvelee erityisesti ikäihmisiä ja lapsiperheitä sekä muita kuntalaisia, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä. Ikäihmisten palveluita tulee kehittää edelleen niin, että kotihoidolla, omaishoidolla, palveluasumisella sekä palveluseteleillä pystytään auttamaan ja tukemaan lahtelaisia jatkossa nykyistäkin tehokkaammin. Lahden Kokoomus haluaa tukea ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä.

Nuoret ja yhteiskunta

Nuorissa on tulevaisuus, niin myös Lahden kaupungin nuorissa. Kaupungin yksi tehtävä on antaa nuorille lakisääteisten toimintojen lisäksi mahdollisuuksia kehittää ja kehittyä. Koulutus on kaiken yhteiskuntaan sitoutumisen perustekijä. Lahden Kokoomuksen tavoitteena on on antaa nuorille hyviä edellytyksiä jatkokoulutukseen. Nuorille tulee luoda mahdollisuus opiskella omien tavoitteidensa mukaisesti sekä tutustua työelämään ja työelämän sääntöihin. Lahden Kokoomuksen tavoitteena  on myös, että kaupunki tarjoaa nuorille riittävästi työharjoittelua ja kesätyöpaikkoja.

Nuorten terveyteen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Terveyttä edistävää omaehtoista liikkumista voidaan lisätä luomalla kolmannelle sektorille mahdollisuuksia tuottaa liikuntapalveluja.

Kaupungin talous

Kaupungin rahoitus koostuu useasta eri elementistä, kuten kaupunkilaisilta kerättävistä verorahoista, erilaisista maksuista, yhteisöveroista ja valtion avustuksista. Kuten useimpia  kuntia, niin myös Lahtea uhkaa nopea ylivelkaantuminen. Toistaiseksi Lahti on kuitenkin onnistuttu pitämään yhtenä tasapainoisimmista kaupungeista. Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne, työttömyys ja yritystoiminnan vaikeudet heijastuvat väistämättä Lahteen tulevanakin kuntavaalikautena.

Kaupungin merkittävien tytäryhtiöiden tuloksentekokyky on  ollut erinomaisen hyvää. Vaikka kaupunki saa, ja sen tulee saada, merkittävän osan tytäryhtiöiden tuloksesta, eivät kaupungin tuottovaatimukset kuitenkaan saa vaarantaa niiden kilpailu- ja investointikykyä eikä maksuvalmiutta.

Lahden Kokoomuksen tavoitteena on saada kaupungin virkakoneisto toimimaan entistäkin tuottavammin erityisesti asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna. Kaupunkilaisten palvelujen karsiminen on käytettävissä olevien varojen suhteellisesti vähentyessä vasta toisarvoinen keino. Sikäli kuin kaupungin talouden tasapainossa pitämisessä vaaditaan leikkauksia, niin Lahden Kokoomus asettaa lasten ja ikäihmisten palvelut tärkeimmälle sijalle palveluverkkoa tarkasteltaessa. Kaupungin strategia 2025 parantaa edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnin, palveluiden ja ydintehtävien kehittämiseksi.

Vyön kiristyksen tasapainoksi Lahden Kokoomus tavoittelee entistä vahvemman elinkeinopolitiikan lisäksi edelleen valtion toimintojen sijoittumista ja laajentamista Lahteen. Tässä tavoitteen saavuttamisessa korostuu koko Lahden päättäjäkoneiston ja valtakunnallisten edustajien yhteistyö.

Lahden Kokoomus korostaa taloudellisia seikkoja vertailtaessa sitä, että pitkän tähtäimen investoinnit eivät syö varoja käyttötalouden toiminnalta.

Kaupungin talous kohtaa aika ajoin yllätyksiä. Muutaman viimeisen vuoden aikana ovat korjausrakentamisen tarpeet nousseet esille muun muassa ”homekoulujen” vuoksi. Tämä vaikuttaa osin jo pitkällekin valmisteltujen suunnitelmien uudelleen arvottamiseen. Kaupungin tulevaisuus on pitkälti kiinni tulevaisuuden tekijöissä, lapsissa ja nuorissa. Terveellinen ja turvallinen kehitysympäristö kuuluu asukkaiden oikeuksiin, josta kaupungin tulee vastata. Korjausrakentaminen ja mahdollinen epäterveitten kiinteistöjen uusrakentaminen kuuluu Lahden Kokoomuksen mielestä investointien prioriteettilistan kärkeen.

Kulttuurilla on vankka sija kaupungin asukkailleen tuottamassa tarjonnassa. Talouden kehitys saattaa kuitenkin vaatia, että  eri  kulttuurimuotojen toimintaedellytyksiä ja toimintamalleja tarkastellaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä.

Yritysystävällisyys

Yritysystävällisyys on yksi kaupungin toiminnan kulmakivistä. Kaupungin tehtävänä ei sinänsä ole harjoittaa yritystoimintaa muutoin kuin palvelutoiminnan kautta, kuten Lahti Energia, Lahden Talot ja Lahti Aqua. Kaupungin tehtävänä on luoda yritystoiminnalle edellytyksiä muun muassa kaavoituksen, logistiikan ja  paremman palvelun keinoin. Lahden Kokoomuksen tavoitteena on luoda todellisia edellytyksiä uusien yritysten ja uusien työpaikkojen saamiseksi Lahteen. Erityistä huomiota kiinnitetään tarpeellisen infrastruktuurin rakentamiseen. Kaupungin on myös rohkeasti innovoitava uusia keinoja yritysten saamiseksi Lahteen.

Lahden Kokoomus on perinteisesti pitänyt yhteyttä alueen yrityselämään. Tämä on tärkeää, jotta vuoropuhelu ja yritystoiminnan edellytysten sekä haasteiden tieto kulkee valtuustotason päättäjille asti. Tällaista vuoropuhelua tullaan edelleen vahvistamaan ja kehittämään tulevalla kuntavaalikaudella.

Kaupunkikeskus ja keskustan kehitys

Lahtea on vuosien mittaan kehitetty pitkälti lähiöalueen keinoin. Niin Renkomäen kuin Kariston alueet ovat esimerkkejä liiketalouden keskittymisestä ja uuden asumisalueen kehittymisestä. Tämän kehityksen myötä kaupunkikeskus on jäänyt odottamaan vuoroaan, jonka aika on nyt. Lahden keskustan aluetta ja ympäristöä on hyvä laajentaa ja antaa asukkaille sekä liiketoiminnalle ja kaupunkipalveluille uutta pontta. Lahden Kokoomuksen tavoitteena on saada kaupungin keskustaan laajennettu palvelukokonaisuus tukemaan kaupunkiasumista. Perustavoitteena on suoda niin kaupunkilaisille kuin kaupunkiin tuleville selkeä ja esteetön pääsy sekä riittävät paikoitusmahdollisuudet Lahden keskustaan. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Lahden Kokoomus ajaa uudenlaisen pysäköintistrategian luomista sekä uusien parkkitilojen toteuttamista valtuuston hyväksymän toriparkin muodossa.

Toinen tärkeä kehittämisen kohde on asuntorakentamisen lisääminen keskustan välittömään läheisyyteen. Kaavoituksessa on tavoitteena päästä eteenpäin suunnittelemaan Ranta-Kartanon alueen rakentamista. Lahden Kokoomus tavoittelee Ranta-Kartanon alueen asuntorakentamisen lisäksi kokonaisuutta, jossa palvelusektorin yritykset voivat löytää alueelta yrittämiseen soveltuvaa tilaa.

Lahti tarvitsee sujuvan yksityisautoilun reitityksen lisäksi markkinaehtoisesti toimivan joukkoliikenteen. Paikallisliikenteen nykyistä reitistöä kehitetään siitä lähtökohdasta, että paikallisterminaalin toiminta on jatkossakin torilla.  Mahdollisuuksia rakentaa kävelypainotteinen keskusta eri vaihtoehtoineen tutkitaan edelleen, eivätkä jo tehdyt päätökset ja tavoitteet sulje pois mahdollisia muita vaihtoehtoja. Lahden Kokoomuksen tavoitteena on synnyttää aidosti toimiva matkakeskus palveluineen nykyisen asemanseudun alueelle. Kaupungin sisäisen linjaliikenteen suunnittelussa otetaan huomioon käyttäjäkunnan palvelutarpeet. Samassa yhteydessä on kaavoituksen keinoin luotava mahdollisuudet asemanseudun kokonaisvaltaiseen rakentamiseen sekä liike-elämän, virastoiden että asumisen tarpeet huomioiden. Kaupunkiliikenteen reitittäminen kulkemaan uuden matkakeskuksen ja toriympäristön kautta on ensiarvoisen tärkeää.

Seutuyhteistyö

Valtion tavoitteena on kehittää suomalaista kuntakenttää tulevina vuosina. Edellisellä valtuustokaudella tehty selvitys ei johtanut kuntien yhdistymisiin, vaan kaikki ympäristökunnat jatkavat likipitäen omillaan. Kiristyvä kuntatalous, työvoimapula, valtionapujen reunaehdot ja palvelujen kustannusten nousu ovat pakottavia tekijöitä, jotka tulevat johtamaan seudullisen yhteistyön tiivistämiseen.

Seudullisen yhteistyön tiivistäminen on tärkeää, vaikka valtiovallan esittämiä kuntauudistuksia ei tulevalla valtuustokaudella tapahtuisikaan. Yhtenäinen työssäkäyntialue ulottuu jo nyt selvästi useamman kunnan alueelle, ja selvänä talousveturina toimii Lahti. Liikenteellisesti kokoavana tekijänä toimii raideliikenne sekä etelään että itä-länsi suunnassa. Maantieliikenteen turvallisuuden kehittäminen raskasta liikennettä haittaamatta lisää myös logistisen solmualueemme houkuttavuutta.

Lahden Kokoomus tukee erilaisten seudullisten yhteistoimien innovatiivista kehittämistä toimiviksi ja houkutteleviksi kokonaisuuksiksi.

Lahden Kansainväliset vahvuustekijät

Lahden kaupunki on onnistunut kansainvälisten yhteyksien luomisessa. Kaupunkiin on saatu, tai ollaan saamassa, verkostojen kautta ympäristöalan kansainvälisiä innovaatiokeskuksia. Lahden osaaminen muotoilu- ja taidekoulutuksessa on saanut ansaitsemaansa huomiota. Suomen kokoisessa maassa paikallisesti saavutettu kansainvälisyys on tärkeää, jotta elinkeinoelämän kehitystä voidaan turvata perinteisen teollisuuden hiipuessa.

Lahden koulutustarjontaa tuetaan ja uusia innovatiivisia yhteyksiä pyritään luomaan sekä tieteen että kulttuurin keinoin. Perinteinen liikunta- ja urheiluosaaminen etenkin talviurheilun parhaana suomalaisena paikkana hyödynnetään. Lahden Kokoomus tukee kaupunkilaisten omaehtoista liikuntaa ja jatkaa kaupunkilaisten terveysliikuntapaikkojen kehittämitä.

Lahden Kokoomuksen seitsemän pääteemaa 2013-2016

1.     Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

 • Tarkkuutta ostotoiminnan prosesseihin
 • Laatua tarjottaviin palveluihin
 • Ikäihmisten ja lasten peruspalveluiden saavutettavuus

2.     Nuoret ja yhteiskunta

 • Monipuolinen koulutustarjonta
 • Työelämään siirtymisen helpottaminen harjoittelupaikkoja lisäämällä
 • Kuntoliikunnan monipuolistaminen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa  parannettava yhteistyö

3.     Kaupungin talous

 • Virkakoneiston toiminnan tehostaminen
 • Järkevä ja laadukas ulkoistaminen
 • Toimintaympäristön houkuttavuuden kasvattaminen niin yksityissektorille kuin valtion virastojen ja toiminnan suuntaan
 • Epäterveitten kiinteistöjen uudistaminen

4.     Yritysystävällisyys

 • Houkutteleva kaavoittaminen
 • Logististen yhteyksien parantaminen
 • Jatkuva vuoropuhelu yritysmaailman kanssa

5.     Kaupunkikeskus ja –kehitys

 • Keskustan kehitys nähdään kokonaisuutena, ei vain yksittäisinä kohteina tai projekteina
 • Liikenneyhteyksien uudelleen muokkaaminen vastaamaan tämän päivän sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen tarpeita
 • Keskustan asuntorakentaminen uuteen vauhtiin

6.     Seutuyhteistyö

 • Työssäkäyntialueen uusi kartoittaminen
 • Kuntapalveluiden tehokas yhteistoiminta
 • Uusien yhteisten innovaatioiden etsintä elinkeinotoimintaa kasvattamaan

7.     Lahden kansainväliset vahvuustekijät

 • Ekologisuuden ja ympäristöteknologian hyödyntäminen
 • Monipuolinen koulutustarjonta
 • Huippu-urheilumaineen hyödyntäminen liikuntaturismiin